Anbefalinger for skogsdrift heves til mørkerødt

Brannsjefene i Oslo, Asker og Bærum, Nedre Romerike og Follo er meget bekymret for det økende skogbrannfaren og vil derfor heve våre anbefalinger fra Rødt varsel til mørkerødt for skogsdrift.

FORHOLDSREGLER FOR SKOGSDRIFT VED SKOGBRANNFARE

Skogbrannindeksen kan man finne på: yr/spesialvarsel/skogbrannindeks

Supplert med andre meteorologiske data og kunnskap om forhold i de forskjellige områdene i skogen gjelder følgende sterke oppfordring for tilpassing av skogbruksaktiviteten.

 

GRØNN OG GUL – ingen eller liten skogbrannfare (1 – 40)

  1. Vanlig oppmerksomhet i forbindelse med steinskjæring og ved kjøring med kjetting og belter i blokkrik mark
  2. Unngå søl med bensin/drivstoff og olje
  3. Bålbrenning forbudt i perioden 15/4 til 15/9

ORANGE varsel – skogbrannfare (40-70)

  1. Større oppmerksomhetskrav
  2. Alle krav under grønn gjelder
  3. Vurder om kjøring uten belter og kjetting er mulig
  4. Skogbrannpakken fra Skogbrand forsiktig skal være tilgjengelig på hogstplassen

RØDT varsel – meget stor skogbrannfare (70-150)

1. Alle forholdsregler for orange varsel gjelder
2. Ikke drift der skogbrann kan spre seg til bebyggelse…
3. Unngå drift i områder med stor fare for steinskjæring og gnister fra kjettinger/belter
4. Unngå drift i sør- og vestvendte lier med mye lyngvegetasjon eller annet brennbart materiale
5. Unngå drift på tørre furukoller
6. Utvis ekstra stor oppmerksomhet ved håndtering av drivstoff/olje, bruk av sveiseapparater eller åpen ild
7. All ukontrollert ild skal meldes 110-sentralen umiddelbart
8. Skogsdrifter bør bare foregå i nord- og østvendte granlier, i områder med dypt jordsmonn eller i spesielt fuktige områder
9. Drifter må ha god adkomst og god vanntilgang for brannslokking
10. Unngå drift ved frisk bris eller sterkere vind
11. Ikke forlat hogstområdet før minst ½ time etter at driften er avsluttet for dagen

MØRKERØDT – Ekstremt tørt (>150)

1. Drift kan bare foregå i områder som beviselig har lavere brannfare enn indeksen tilsier
2. Brannsikkerheten bør økes ved å medbringe vannvogn/spredevogn eller pumpe til bruk i lokal vannkilde. Slangekapasiteten bør tilpasses driftsområdets størrelse
3. Alle forholdsregler for rødt varsel må følges!

4.06.2018         Brannsjefene i Nedre Romerike, Oslo, Asker og Bærum