Brann- og redningssjefens nyhetsbrev juni 2022

I brann- og redningssjefens nyhetsbrev før ferien skriver han blant annet om budsjettinnstillinger, mangfold og eiermøtet: «I årets reviderte budsjett fikk vi gjennomslag for å oppbemanne deltidsstasjonene våre. Denne er gjennomført, og vi har nå en mer robust og utholdende mannskapssituasjon på deltid. Fra januar 2024 anbefaler vi å ta dette et skritt lengre. Vi innstiller da på å øke stillingsprosenten på deltid med det doble. I praksis gjør dette at deltid kan øve og trene dobbelt så mye av hva de er i stand til i dag, noe som etter vår mening hever kvaliteten vesentlig. Forventningene til samfunnet er de samme om du jobber deltid eller heltid. Vi bærer den samme uniformen og håndterer de samme oppdragene.»

Hei alle sammen,

Vi nærmer oss raskt sommerferie, og tiden er igjen inne for et nyhetsbrev. Verden er dessverre ikke blitt et sikrere sted siden forrige gang jeg skrev til dere. De sikkerhetspolitiske vilkårene er vel det en kan kalle stabilt ustabile. De biter seg fast som den nye normalen. Flere og flere ser på dette som en langvarig konflikt, som gjør verden uforutsigbar og utrygg. Isolasjon og sanksjoner som den internasjonale verden har  brukt som et verktøy for å tvinge Russland til å tenke nytt, er sjelden oppskriften på stabilitet og trygghet i det lange løp. Imidlertid ser det ikke ut til at det fins noe alternativ nå, og det gjør mange bekymret.

Stabsøvelse

En viktig erfaring fra kvikkleireskredet på Gjerdrum, var behovet for en funksjonell og hensiktsmessig stabselement. En innarbeidet og øvet stab er viktig for å sikre en forutsigbar hendelseshåndtering når neste krise er et faktum. I månedsskiftet mai/juni ble det gjennomført en stabsøvelse, hvor skogbrann var hovedscenariet. Deltagere fra alle avdelinger var delaktig i øvelsen, i tillegg til samvirkeaktører fra Sivilforsvaret, Røde Kors og våre eierkommuner. Øvelsen ga oss verdifull erfaring, og en god tilbakelesning på momenter som hører naturlig med i en hendelse som en omfattende skogbrann. Det gleder meg ekstra at vi gjennom en slik hendelseshåndtering, i øvelse og i skarp hendelse, nå har et system for å bruke hele organisasjonen i oppdragshåndteringen. Dette handler om ressursutnyttelse internt, like fullt som at ansatte på tvers av avdelinger skal føle de sitter på kunnskap og kompetanse som vi har bruk for når en hendelse av et visst omfang skjer.

Eiermøte

Det bringer meg over til det neste temaet, nemlig eiermøtet vi gjennomførte tirsdag 14. juni. Her ble vår forebyggende og beredskapsanalyse, og vårt oppdaterte plan og beredskapsverk presentert. Våre analyser kan i stort betegnes som en diagnose på vårt primærområde. På eiermøtet genererte presentasjonene selvsagt en del spørsmål, som naturlig nok i hovedsak knyttet til kostnadsbildet. Forventningen fra eierne våre er at vi gjør disse tiltakene så kostnadseffektive som mulig, og at vi til liks med eierne våre må være beredt til å diskutere kostnadsbildet for kvittering av analysens anbefalinger. Forventningen om å bruke hele organisasjonen i oppdragshåndteringen, som jeg var inne på ovenfor, er derfor særlig relevant. Å se organisasjonen som en helhet er en forventning, og kommer til å bli et førende prinsipp i tiden fremover.

Mangfold

Mangfold var også et tema på eiermøtet. Selve begrepet tror jeg vi har hatt et noe ubevisst forhold til tidligere, i alle fall i et visst omfang. Flere miljøer har beskrevet viktigheten av mangfold, og mange har også praktisert mangfold bredere og dypere enn det vi i brannvesen-familien har gjort. Det som gjør meg mest stolt av å jobbe av å jobbe i brannvesenet er det faktum at vi aldri skiller på mennesker i hvordan vi praktiserer vårt samfunnsoppdrag.  Alle får den samme håndteringen. Et bevisst forhold til mangfold, gjør at vi gjør den samme øvelsen internt. Vi åpner opp om hva som skal til for å fylle en bestemt funksjon eller stilling. Vi legger arbeidsplassen vår til rette for flere typer mennesker, med ulik bakgrunn, erfaring, utdanning, kjønn og seksualitet. Vi sikrer derfor en kompetansebredde som gjør flere alternativ tilgjengelig. Ikke fordi vi ikke er fornøyd med kvaliteten som blir utført i dag. Men fordi samfunnet endrer seg, og at et treffsikkert samfunnsoppdrag fordrer at vi har ulike mennesker til å vurdere hva som er riktig og viktig i fremtiden.

Stillingsprosenten på deltid økes

Vi er nå i avsluttende fase av budsjettinnstillingen vår. Denne skal som tidligere, håndteres i det første styremøtet etter sommerferien. Som jeg har kommunisert tidligere er de store budsjettpostene relatert til åpningen av ny stasjon på Lystad. Vi fortsetter våre prioriterte satsningsområder, som vi tror gir en bedre beredskap og håndteringsevne. Dette gjelder for alle våre avdelinger,  og jeg anbefaler hver og en av dere å gå inn å lese forslaget vårt til budsjett. Jeg trekker likevel frem følgende moment. I årets reviderte budsjett fikk vi gjennomslag for å oppbemanne deltidsstasjonene våre. Denne er gjennomført, og vi har nå en mer robust og utholdende mannskapssituasjon på deltid. Fra januar 2024 anbefaler vi å ta dette et skritt lengre. Vi innstiller da på å øke stillingsprosenten på deltid med det doble. I praksis gjør dette at deltid kan øve og trene dobbelt så mye av hva de er i stand til i dag, noe som etter vår mening hever kvaliteten vesentlig. Forventningene til samfunnet er de samme om du jobber deltid eller heltid. Vi bærer den samme uniformen og håndterer de samme oppdragene. Derfor er det bare rett og rimelig at vi nå i større grad tilrettelegger for at medarbeiderne våre på deltid får muligheten for å trene og øve mer.

En fin sommer ønskes dere alle, og riktig god vakt for dere som er på jobb for å sørge for sikkerhet og trygghet for oss andre.