Anbud på vask av arbeidstøy

Vi ønsker å inngå rammeavtale for vaskeritjenester av arbeidstøy som har vært eksponert for helseskadelige stoffer som kreftfremkallende og mutagene stoffer under røyk- og kjemikaliedykking. Tjenesten inkluderer også transport; innhenting og utlevering av arbeidstøyet til de kasernerte brannstasjonene våre.  

Arbeidstøy som har vært eksponert for helseskadelig stoffer må oppbevares, behandles og vaskes etter barriereprinsippet slik at det er fysisk skille mellom ren og uren sone. Samtidig skal eksponering i saneringsprosessen til våre ansatte holdes på lavest mulig nivå. Arbeidstøyet må vaskes i tilpassede maskiner, som ivaretar hensynet til ren og uren sone, med tilpassede programmer på en slik måte at viktige sikkerhets- og beskyttelsesfunksjoner opprettholdes, samtidig som det vaskes grundig men skånsomt og uten at levetiden på produktet forringes og for å unngå krysskontaminering i prosessen.

Industriell vasking gjøres i et kontrollert miljø av ansatte med spesiell kompetanse om vaskeriteknikk som har HMS som førsteprioritet. Selv om det ikke finnes en bransjestandard for vaskerier for vask av arbeidstøy til brannkonstabler, slik det gjør for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner og vaskerier som behandler næringsmiddeltøy, må tekstilservicefirmaer overholde strenge europeiske og internasjonale standarder.

Rammeavtale

Vi har derfor til hensikt å inngå rammeavtale for vaskeritjenester av arbeidstøy som har vært eksponert for helseskadelige stoffer som kreftfremkallende og mutagene stoffer under røyk- og kjemikaliedykking. Tjenesten inkluderer også transport; innhenting og utlevering av arbeidstøyet til de kasernerte brannstasjonene våre.

Anbudet ligger ute på Doffin – den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser.

Dette er bakgrunnen for anbudet

Brannfolk utsettes for giftige og kreftfremkallende kjemikalier som finnes i brannrøyk og sot, og er betydelig mer utsatt for å utvikle en rekke kreftsykdommer og luftveislidelser enn befolkningen forøvrig. For de som rammes av sykdom, kan det ta opptil 40 år før den bryter ut, og den har da ikke tidligere blitt koblet til yrkeslivet. Fokuset i nyere tid har derimot skiftet, og det forebyggende arbeidet er i fokus.

Arbeidstilsynet gjennomførte i perioden 2016-2017 særskilte tilsyn hos kommunale brann- og feiervesen og hos interkommunale selskaper som utfører brannredning og forebyggende tjenester som feieroppgaver, og rapporten var ferdig i desember 2018. I planleggingen av tilsynet hadde Arbeidstilsynet møter med KS og Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) om deres regelverk for dimensjonering av brannvesen og om interkommunalt samarbeid og arbeidet med oppdatering av veiledning om helsekontroller og røyk- og kjemikaliedykking, som var klar nå i januar 2021. Hensikten med tilsynene var å redusere den helsefarlige eksponeringen arbeidstakerne utsettes for til et minimum, gjennom å bidra til at virksomhetene arbeider systematisk med forebygging.