Dette er CBRNE

Uhell med farlig stoff og farlig gods som transporteres på veier og jernbane, er også et område som vi i brannvesenet må være trent til å takle og ha riktig utstyr tilgjengelig. Faguttrykket for denne type stoff er CBRNE. CBRNE er en fellesbetegnelse som omfatter kjemiske stoffer (C), biologiske agens (B), radioaktive stoffer (R), nukleært materiale (N) og eksplosiver (E). Dette er stoffer med høyt farepotensiale som kan forårsake tap av liv og skade på helse, miljø materielle verdier og andre samfunnsinteresser.

Hendelser med slike stoffer kan bli forårsaket av uhell ved en bedrift eller under transport, men det kan også være tilsiktede handlinger slik som terror.

Flere CBRNE-hendelser

Det er viktig for et brannvesen å ha kunnskap og utstyr for å takle en CBRNE-hendelse. I 2020 hadde vi flere slike hendelser som vi måtte løse, slik som trafikkulykke med lastebil som fraktet brennbar gass hvor det ble en gasslekkasje, utslipp av sterk etsende væske hos en bedrift og en hendelse hvor et radioaktivt uranbasert stoff ble funnet på et søppelmottak.

Fagansvarlige

Hos oss i NRBR har vi flere fagansvarlige innen ulike områder, slik som CBRNE, høydemateriell, førstehjelp og skogbrann. De fagansvarlige skal holde seg oppdatert på hva som er det nytt innenfor fagområdet, både på teknikk og utstyr.

Det er store geografiske forskjeller i Norge på hva et område har av industri, transport og lagring av CBRNE-stoffer. Fagansvarlig hos oss må holde seg oppdatert på hvilke spesielle CBRNE-utfordringer som ligger i vårt område i tillegg til de generelle som finnes i hele Norge. Fagansvarlige har ansvaret for å lage en øvelsesplan for opplæring av egne mannskaper på sitt fagområde gjennom praktiske øvelser og teoriundervisning.

Spesialutstyr

NRBR har det meste av spesialutstyret til bruk på CBRNE-hendelser på Lørenskog brannstasjon, men alle brannstasjonene våre har utstyr for å håndtere en førsteinsats med eventuelt skadde personer på en trygg måte. Mye av utstyret er kjøpt inn og driftet i samarbeid med IUA (Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning), og vi har i dag utstyr og kunnskap for å takle slike hendelser. Lurer dere på hva slags utstyr vi har, må dere følge med her på Facebook i tiden fremover!