En hilsen fra brann- og redningssjefen 12. juni 2020

Det nærmer seg sommerferie 2020, en ferie som for alle vil fortone seg noe annerledes enn det vi er vant til. Den blir nok likevel ikke så spesiell som det så ut som for et par måneder siden, da mange svært alvorlige scenarioer for smittespredning og sykdomstilfeller så ut til å bli en realitet. Til tross for at dette ikke helt har slått til, normaliseres ikke samfunnet opp med det første. Dette trekker ut i tid, og det er dette som gjør sommeren i år spesiell. Det er noe vi må finne oss i, i et felles krafttak for å beskytte de som av ulike grunner er i risikosonen for å bli alvorlig syke av korona-viruset.

Når det gjelder NRBRs håndtering av pandemien, gikk vi forrige uke bort fra stabsledelse og over til ordinær linjeledelse. Vi opprettholdt ledelse via stab relativt mye lengre enn flere andre organisasjoner. Forklaringen på dette var at vi ønsket å se an virkningen den gradvise åpningen av samfunnet ville ha på smittespredning, spesielt i forhold til åpning av skoler og barnehager. Slik sikret vi oss selv en rask og kvalitetsmessig god beredskap på å håndtere de eventualiteter som måtte komme. Vi har nå et erfaringsgrunnlag som tilsier at en slik ledelsesstruktur ikke lenger er påkrevd. Skulle situasjonen i samfunnet endre seg, kan NRBR raskt gjenopprette staben.

NRBR gjennomførte nylig en medarbeiderundersøkelse i samarbeid med et konsulentselskap som har spesialisert seg inn mot slike og tilsvarende oppgaver i privat og offentlig sektor. De har inngående kompetanse til analyse og vurdering av hvilke faktorer som er viktige og relevante på en arbeidsplass. De gir på bakgrunn av de funnene de avdekker, råd og veiledning i forhold til hvilke tiltak og prosesser som bør iverksettes for å kvittere ut funnene. Resultatene som ble avdekket hos oss blir speilet opp mot nasjonale nivå, men også mot tidligere resultater internt hos oss.

Vi har nå blitt presentert funnene i undersøkelsen. Dette gir et bilde som NRBR i fellesskap skal være svært stolte av. Vi ligger svært høyt over landsgjennomsnittet, og på viktige temaer skiller vi oss betydelig positivt ut. Motivasjon, jobb-tilfredshet, kompetanseutvikling og stolthet er noe av de viktigste temaene på en arbeidsplass, for ledere og for medarbeidere. Her skårer vi usedvanlig høyt, vesentlig høyere enn før og skyhøyt over landsgjennomsnittet. Som øverste leder er jeg selvsagt fornøyd med disse resultatene. Samtidig vil jeg understreke at vi fremdeles jobber med det vi tror på, i samme takt og fasong som tidligere. Jeg ønsker fremdeles medarbeidere som utfordrer seg selv og sin leder. Jeg ønsker skolerte ledere som er nysgjerrig, åpne, synlige og engasjerte. Jeg ønsker medarbeidere som leter etter de beste i sin kollega, og jeg ønsker medarbeidere som ser potensiale i endring. Medarbeiderundersøkelsen bekreftet at vi har mye av dette i vår organisasjon, men at dette krever vedlikehold og videreutvikling. Dette kommer vi til å ta hensyn til videre.

Avslutningsvis ønsker jeg å takke mine ansatte for innsatsen. Det har vært et krevende og uforutsigbart halvår, på mange områder. Vi har i fellesskap løst oppgavene på en god måte. Avdelinger og enkeltpersoner har spilt hverandre gode og oppgaver er løst i fellesskap. Det er i grunnen dette det handler om. Å erkjenne at vi er avhengig av hverandre, på tvers av seksjoner og avdelinger, på tvers av nivå. Jeg er stolt av å være en del av NRBR.

 

Riktig god sommer til dere alle.

Med vennlig hilsen

Arne Stadheim
brann- og redningssjef