Dette tilbyr feieren

Feierens oppgaver deles mellom tradisjonell feiing av skorsteiner / piper og tilsyn i boliger.

Feiing er i dag behovsprøvd. Det betyr at vi har de siste årene kartlagt hvordan det fyres, hva det fyres med og sotmengden i hver enkelt skorstein / pipe. Feiehyppigheten er fastsatt ut fra dette.

Lovpålagte oppgaver for seksjon for feiing og service

• Brannforebyggende tilsyn i bolig inkludert fyringsanlegg

• HMS tilsyn i boligvirksomheter

• Feiing av røykkanaler i fyringsanlegg for oppvarming av rom og bygninger

• Brannforebyggende motivasjons- og informasjonstiltak

 

Behovsprøvet feiing og tilsyn

Behovsprøvd feiing innebærer at feieren på bakgrunn av blant annet sotmengde og fyringsmønster, foretar en faglig vurdering av hvor ofte det bør feies i ditt fyringsanlegg.

Gjennomføring av tilsyn er også behovsprøvd og basert på risiko. Byggverket, omgivelsene, kvaliteten på fyringsanlegget og hvordan du fyrer er eksempler på hva vi ser etter.

Behovsprøvd feiing og tilsyn betyr at noen boliger vil få årlig besøk av feieren, mens andre boliger kan oppleve at det tar opptil seks år mellom hver gang feieren kommer på besøk. Etter besøket, får du beskjed om når neste feiing/tilsyn vil bli utført.

Fritidsboliger skal også feies og ha tilsyn, men der kan hyppigheten være annerledes. Les mer om feiing/tilsyn i fritidsboliger her.

Gebyr for feiing og tilsyn

Det er hver enkelt kommune som fastsetter det endelige beløpet du betaler for feiing og tilsyn. Det er også hver enkelt kommune som krever inn gebyret. Gebyret kommunene krever inn går til opprettholdelse av tilbudet om feiing og tilsyn og henger ikke sammen med hvor ofte en bolig får utført tjenesten.

Hvis du ikke bruker fyringsanlegget (peis, ovn, pipe) ditt og ønsker å søke om fritak for gebyret, kan du gjøre det på skjemaet for gebyrfritak.

 

Fyringsanlegg

Med fyringsanlegg menes (§ 1-3 ): Ildsted, sentralvarmekjele eller varmluftsaggregat der varme produseres ved forbrenning av fast, flytende eller gassformig brensel, inklusive røykkanal og eventuelt matesystem for brensel.

Feieren kommer på boligtilsyn

Tilsynet vil omfatte:
• Kontroll av fyringsanlegg, blant annet vil feieren vurdere behov for feiing
• Atkomst for feiing av skorsteiner
• Brannteknisk utstyr
• Informasjon og veiledning om generelle brannsikkerhetsspørsmål, som rømningsveier og evakueringsrutiner ved brann.

Kontroll i borettslag og sameier

Alle boligvirksomheter (slik som borettslag og sameier) skal gjennomføre internkontroll. Det skal bidra til at sikkerheten ivaretas, slik at beboerne er trygge i sine nærområder. Internkontroll er tiltak som skal sikre at boligvirksomheten organiseres i samsvar med helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (Internkontrollforskriften).

Styret i boligvirksomheten skal kartlegge hvilke ulykker som kan inntreffe, og sørge for å gjennomføre forebyggende tiltak som hindrer at disse ulykkene skjer.

Feieren foretar kontroll av at borettslag og sameier faktisk har gjennomført slik internkontroll.

 

Tilleggstjenester

I tillegg til de lovpålagte oppgaver utfører feiervesenet på forespørsel:

• Feiing av fyrkjeler, røykgassanalyse, fresing av skorstein (fjerning av beksot)

• Kontroll/informasjon ved f.eks. trekkproblemer

• Feiing/rensing av ildsteder og fyrkjel

• Røykgassanalyse av sentralfyrkjeler (beregning av virkningsgrad)

• Utlån av feieutstyr