Dette tilbyr feieren

Feierens oppgaver deles mellom tradisjonell feiing av skorsteiner / piper og tilsyn i boliger.

Feiing er i dag behovsprøvd. Det betyr at vi har de siste årene kartlagt hvordan det fyres, hva det fyres med og sotmengden i hver enkelt skorstein / pipe. Feiehyppigheten er fastsatt ut fra dette.

Lovpålagte oppgaver for seksjon for feiing og service

• Brannforebyggende tilsyn i bolig inkludert fyringsanlegg

• HMS tilsyn i boligvirksomheter

• Feiing av røykkanaler i fyringsanlegg for oppvarming av rom og bygninger

• Brannforebyggende motivasjons- og informasjonstiltak

 

Behovsprøvet feiing og tilsyn

Behovsprøvd feiing innebærer at feieren på bakgrunn av blant annet sotmengde og fyringsmønster, foretar en konkret vurdering av hvor ofte det bør feies i hvert enkelt fyringsanlegg.

Både hyppigheten og gjennomføringen av tilsynet skal være basert på risiko. Byggverket og bygningsmiljøets karakter, kvaliteten på fyringsanlegget og fyringsmønster kan være eksempel på vurderingskriterier for risiko.

Fyringsanlegg

Med fyringsanlegg menes (§ 1-3 ): Ildsted, sentralvarmekjele eller varmluftsaggregat der varme produseres ved forbrenning av fast, flytende eller gassformig brensel, inklusive røykkanal og eventuelt matesystem for brensel.

Feieren kommer på boligtilsyn

Tilsynet vil omfatte:
• Kontroll av fyringsanlegg, blant annet vil feieren vurdere behov for feiing
• Atkomst for feiing av skorsteiner
• Brannteknisk utstyr
• Informasjon og veiledning om generelle brannsikkerhetsspørsmål, som rømningsveier og evakueringsrutiner ved brann.

Internkontroll i boligvirksomheter

Alle boligvirksomheter skal gjennomføre internkontroll. Det skal bidra til at sikkerheten ivaretas, slik at beboerne er trygge i sine nærområder. Internkontroll er tiltak som skal sikre at boligvirksomheten organiseres i samsvar med helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (Internkontrollforskriften).

Styret i boligvirksomheten skal kartlegge hvilke ulykker som kan inntreffe, og sørge for å gjennomføre forebyggende tiltak som hindrer at disse ulykkene skjer.

NRBR utfører systemrettet tilsyn i boligvirksomheter for å påse at boligvirksomhetene i våre eierkommuner gjennomfører internkontroll.

 

Tilleggstjenester

I tillegg til de lovpålagte oppgaver utfører feiervesenet:

• Feiing av fyrkjeler, røykgassanalyse, fresing av skorstein (fjerning av beksot)

• Kontroll/informasjon ved f.eks. trekkproblemer

• Feiing/rensing av ildsteder og fyrkjel

• Røykgassanalyse av sentralfyrkjeler (beregning av virkningsgrad)

• Utlån av feieutstyr