Hjemling av feiing

Dette er hjemlingen av feiing og tilsyn i NRBRs kommuner.

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS vil gjennomføre tilsyn, samt vurdere behovet for feiing i din bolig.

Dette gjennomføres i medhold av lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 11, 1.ledd bokstav h, samt forskrift av 17. desember 2015 nr. 1710, om brannforebygging § 17.

Eiers plikt til kontroll og vedlikehold av fyringsanlegget fremkommer i nevnte forskrift om brannforebygging § 6.

Vi ber om at eier, eller representant for eier er tilstede og sørger for at samtlige boenheter, ildsteder og skorsteiner er tilgjengelig. Om nødvendig må eier eller eiers representant varsle andre brukere.

Tilsynet vil omfatte:
• kontroll av fyringsanlegg, herunder vurdering av behov for feiing
• atkomst for feiing av skorsteiner
• brannteknisk utstyr
• informasjon og veiledning om generelle brannsikkerhetsspørsmål, som rømningsveier og evakueringsrutiner ved brann.

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS