Bråtebrenning

Det er generelt forbud mot brenning av alle typer avfall, bålbrenning, samt sviing av halm, gress eller lyng i kommunen Skedsmo, Lørenskog og Rælingen.

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Fastsatt av Skedsmo kommune 04.12.02 i medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall § 9, jfr. Miljøverndepartementets delegeringsbrev av 19. juli 2001.

§ 1 Formål

Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen, som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner.

§ 2 Virkeområde

Denne forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor kommunens grenser.

§ 3 Definisjoner

I denne forskriften menes med:

a) Åpen brenning: all brenning som skjer utendørs

b) Småovner, forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Statens Forurensningstilsyn eller fylkesmannen eller er tillatt etter statlige forskrifter etter forurensningsloven.

§ 4 Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens § 5.

§ 5 Unntak fra forbudet

Følgende brenning skal likevel være tillatt:

a) bruk av grillinnretninger og matlaging i utepeiser i direkte tilknytning til egen bolig og uten at dette fører til plager for naboer eller andre

b) brenning av rent trevirke i vedovn, dvs. materialer som ikke er impregnert, malt eller overflatebehandlet på annen måte. Avispapir kan benyttes til opptenning.

c) kaffebål i eller i nærheten av skogmark i perioden 16.september til14.april.

§ 6 Dispensasjon

Kommunen kan etter søknad dispensere fra forbudet i § 4 i særlige tilfeller.

§ 7 Tilsyn

Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskriften overholdes.

§ 8 Klage

Vedtak truffet i medhold av denne forskriften kan påklages til kommunestyret eller til Fylkesmannen hvis vedtaket er fattet av Kommunestyret.

§ 9 Straff

Overtredelse av denne forskriften kan medføre straffeansvar jfr.forurensningsloven § 78.

§ 10 Ikrafttreden

Denne forskriften trer i kraft fra 01.02.03.

Kommentar til forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i små-ovner

Miljøvernmyndighetene arbeider generelt for å redusere avfallsmengden som oppstår, øke gjenvinningen og redusere miljøproblemene som avfallet forårsaker. Derfor stilles det strenge miljøkrav til avfallsanleggene, og det stilles krav om at alle må betale det det faktisk koster å få avfall behandlet på en måte som er forsvarlig ut fra hensyn til miljø og ressurser.

Behandling av avfall utenom de etablerte ordningene, f.eks. ved åpen brenning, vil bidra til å undergrave arbeidet med å redusere helse- og miljøulempene ved håndtering av avfall og bør reduseres til et minimum. Åpen brenning eller brenning av avfall i småovner er generelt ikke miljømessig akseptable behandlingsmetoder for avfall.

Til § 1 Formål

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner gir relativt store utslipp av karbonmonoksid (kullos), sot og støv og tjærestoffer. Dette kan medføre helseproblemer og trivselsulemper lokalt, særlig for den del av befolkningen som har kroniske luftveissykdommer eller allergiproblemer.

Forskriftens formål er å forhindre slike lokale helse- og miljøproblemer. Den vil også kunne føre til mindre regionale og nasjonale utslipp og bidra til en bedre ressursutnyttelse.

Til §4 Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Forskriften fastsetter et generelt forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner ut fra vurderinger av helse- og miljøaspektene knyttet til slik brenning. Også Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn av 26.06.02 har bestemmelser om bruk av ild utendørs. Denne forskriften fastsetter at det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle ting utendørs på en slik måte at det representerer en brannfare. Det er også fastsatt et generelt forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skogmark uten tillatelse fra kommunen i perioden 15.april til 15.september.

Til §5 Unntak fra forbudet

I § 4 er det som nevnt fastsatt et generelt forbud mot åpen brenning og brenning i småovner. Det er imidlertid fastsatt noen unntak fra dette generelle forbudet, først og fremst knyttet til matlaging (grilling) og til oppvarming ved fyr med ved. Dette er aktiviteter som det av praktiske årsaker ikke er hensiktsmessig å forby. De medfører generelt heller ikke store ulemper, selv om vedfyring på kalde dager med stillestående luft kan bidra til et relativt høy konsentrasjon av støv i lufta.

Det er fastsatt at det ved vedfyring ikke skal brennes trevirke som er impregnert eller overflatebehandlet, f.eks. med maling eller på annen måte. Grunnen til dette er at man da kan få utslipp til luft av tungmetaller eller andre tungt nedbrytbare komponenter.

§ 5 åpner også for at det kan gjøres opp bål i skogsområder i den perioden av året hvor dette er tillatt etter Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn.

Til § 6 Dispensasjon

Kommunen kan etter søknad og på visse vilkår gi dispensasjon fra forbudet om åpen brenning og brenning i småovner. Dette kan gjelde f.eks. St. Hans bål, nedbrenning av kondemnable hus i som ledd i brannvesenets øvingsopplegg, brenning av halm ute på jordet, etc.

Ved avgjørelsen av søknadene vil det bli lagt vekt på branntekniske, forurensningsmessige og helsemessige forhold. Det kan settes som vilkår at miljøfarlige komponenter skal fjernes (miljøsanering) for brenning eller at visse komponenter, f.eks. bildekk, ikke kan brennes. Kommunen vil innhente uttalelse fra Nedre Romerike Brann- og redningsvesen når det gjelder branntekniske forhold.

Kommunen vil generelt ikke kunne gi dispensasjon for brenning av produksjonsavfall eller brenning av avfall i små ovner. Slik brenning vil kreve utslippstillatelse etter § 11 i Forurensningsloven. Søknad om utslippstillatelse for slik brenning må sendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn gir tillatelse til flatebrenning og brenning av hogstavfall i skogmark, samt gras- og lyngssviing i eller i nærheten av skogmark på visse vilkår. I slike tilfeller skal det utarbeides en plan for brenningen, det skal være utpekt en ansvarlig leder og det skal sendes melding til brannvesenet i god tid før brenningen skal finne sted. I tillegg må det sendes søknad om dispensasjon fra forbudet om åpen brenning og brenning i småovner til kommunen. Kommunen vil bare kunne gi dispensasjon dersom det dreier seg om åpen brenning av skogsavfall på stedet. Oppsamlet skogsavfall er å betrakte som produksjonsavfall. Dette skal leveres til godkjent anlegg i henhold til forurensningslovens § 32. Dette vil også gjelde også for oppsamlet halmavfall. Søknad om utslippstillatelse for brenning av slikt avfall kan imidlertid som nevnt sendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Til § 7 Tilsyn

Miljøverndepartementet har delegert myndigheten til å føre tilsyn og å treffe enkeltvedtak etter Forurensningslovens § 7, fjerde ledd, til kommunene..

Dette innebærer at kommunen sted kan fatte enkeltvedtak og pålegge den som forurenser å sørge for å stanse, fjerne eller begrense virkningen av forurensningen etter Forurensningslovens § 7, fjerde ledd. Kommunen kan også ilegge forurensningsgebyr etter Forurensningslovens §73 og kreve refusjon av eventuelle utgifter som den har i forbindelse med gjennomføring av tiltak på vegne av forurenser etter Forurensningslovens § 74 og eventuelt anmelde ulovlig forurensning til politiet etter §§ 78 og 79.

Henvendelser fra publikum om ulovlig brenning av avfall kan rettes både til kommunen og til Nedre Romerike brann- og redningsvesen.