Sankthansbål

I kommunene Lørenskog, Skedsmo, Nittedal, Rælingen, Fet, Sørum, Aurskog-Høland og Rømskog må du søke/melde om tillatelse til å tenne sankthansbål. For 2017 er fristen for å søke/melde onsdag 21. juni klokka 08.00. Søknader/meldinger som kommer inn etter fristen, vil ikke bli behandlet. Hvis du får godkjenning, må bålet være ferdig oppsatt og klart for inspeksjon innen fredag 23. juni klokka 08.00.

Det er et generelt forbud mot brenning av alle typer avfall, bålbrenning, samt sviing av halm, gress eller lyng i kommunene Skedsmo, Lørenskog, Nittedal og Rælingen. I disse kommunene er sankthansbål kun tillatt etter særskilt tillatelse, jf. kommunale forskrifter. Du må søke til brannvesenet før fristen som vi oppgir på her på våre hjemmesider. I kommunene Fet, Sørum, Rømskog og Aurskog-Høland må du melde om sankthansbål innen samme frist.

Utrykninger til arrangementer med sankthansbål som det ikke er gitt tillatelse til, kan medføre politianmeldelse jf. brann- og eksplosjonsvernloven og forurensningsloven.

Hvis brannfaren er spesiell stor på tidspunktet det har blitt søkt/meldt om brenning av bål, kan brannvesenet nedlegge totalt forbud mot bålbrenning.

Arrangement på offentlig sted

Arrangement på offentlig sted er i tillegg meldingspliktig til politiet, jf. politiloven § 11. Dette betyr at alle som er ansvarlig for disse arrangementene må sende inn søknad om tillatelse for bålbrenning til brannvesenet innen oppgitt frist. Søknader som kommer inn etter fristens utløp vil ikke bli behandlet.

Slik søker/melder du om sankthansbål

Bruk vårt elektroniske melde- og søknadsskjema for brenning av sankthansbål

Eller send søknad/melding til: Nedre Romerike brann- og redningsvesen, Sykehusveien 10, 1474 Nordbyhagen

Forutsetningen for å gi tillatelse til bålbrenning er blant annet:

  1. Avbrenningen av bålet må skje på en slik måte at det ikke er noen risiko for omgivelsene.
  2. Fylte vannbøtter eller annet godkjent slokkemiddel må være i beredskap under avbrenningen.
  3. Arrangøren er ansvarlig for eventuelle skader som avbrenningen av bålet måtte forårsake.
  4. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket.
  5. Brannvesenet vil nekte avbrenning av bålet hvis værforholdene gjør det nødvendig.
  6. Tillatelsen omfatter ikke avbrenning av avfall, plastprodukter og lignende.
  7. Grunneier må ha gitt tillatelse.

Ved melding i lokalpresse og radio om spesiell stor brannfare i regionen trekkes eventuell tillatelse til brenning av bål.

Ønsker du flere opplysninger, ta kontakt med oss i kontortiden på tlf 67 91 04 00.