Sankthansbål

I kommunene Lørenskog, Lillestrøm, Nittedal og Rælingen må du søke om tillatelse til å tenne sankthansbål. For 2021 er fristen 11. juni kl. 20.

Det er et generelt forbud mot brenning av alle typer avfall, bålbrenning, samt sviing av halm, gress eller lyng i kommunene Lillestrøm, Lørenskog, Nittedal og Rælingen. I disse kommunene er sankthansbål kun tillatt etter særskilt tillatelse, jf. kommunale forskrifter. Du må søke til brannvesenet før fristen som vi oppgir på her på våre hjemmesider.

Utrykninger til arrangementer med sankthansbål som det ikke er gitt tillatelse til, kan medføre politianmeldelse jf. brann- og eksplosjonsvernloven og forurensningsloven, eller andre reaksjoner.

Tillatelsen til å brenne sankthansbål gjelder ikke dersom brannfaren er spesiell stor!

Følg skogbrannindeksen her!

Arrangement på offentlig sted

Arrangement på offentlig sted er i tillegg meldingspliktig til politiet, jf. politiloven § 11. Dette betyr at alle som er ansvarlig for disse arrangementene må sende inn søknad om tillatelse for bålbrenning til brannvesenet innen oppgitt frist. Søknader som kommer inn etter fristens utløp vil ikke bli behandlet.

Slik søker/melder du om sankthansbål

Bruk vårt elektroniske melde- og søknadsskjema for brenning av sankthansbål for Lillestrøm, Lørenskog, Nittedal og Rælingen

Eller send søknad/melding til: Nedre Romerike brann- og redningsvesen, Sykehusveien 10, 1474 Nordbyhagen

Du kan også sende oss søknad via digital postkasse.

Forutsetningen for å gi tillatelse til bålbrenning er blant annet:

  1. Avbrenningen av bålet må skje på en slik måte at det ikke er noen risiko for omgivelsene.
  2. Fylte vannbøtter eller annet godkjent slokkemiddel må være i beredskap under avbrenningen.
  3. Arrangøren er ansvarlig for eventuelle skader som avbrenningen av bålet måtte forårsake.
  4. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket.
  5. Brannvesenet vil nekte avbrenning av bålet hvis værforholdene gjør det nødvendig.
  6. Tillatelsen omfatter ikke avbrenning av avfall, plastprodukter, impregnert/malt/behandlet treverk og lignende.
  7. Grunneier må ha gitt tillatelse.

Ved melding i lokalpresse og radio om spesiell stor brannfare i regionen trekkes eventuell tillatelse til brenning av bål.

Ønsker du flere opplysninger, ta kontakt med oss i kontortiden på tlf 67 91 04 00.