Sankthansbål

I kommunene Lørenskog, Lillestrøm, Nittedal og Rælingen må du søke om tillatelse til å tenne sankthansbål. For 2022 er fristen 3. juni.

Det er et generelt forbud mot brenning av alle typer avfall, bålbrenning, samt sviing av halm, gress eller lyng i kommunene Lillestrøm, Lørenskog, Nittedal og Rælingen. I disse kommunene er sankthansbål kun tillatt etter særskilt tillatelse, jf. kommunale forskrifter. Du må søke til brannvesenet før fristen som vi oppgir på her på våre hjemmesider.

Utrykninger til arrangementer med sankthansbål som det ikke er gitt tillatelse til, kan medføre politianmeldelse jf. brann- og eksplosjonsvernloven og forurensningsloven, eller andre reaksjoner.

Tillatelsen til å brenne sankthansbål gjelder ikke dersom brannfaren er spesiell stor!

Følg skogbrannindeksen her!

Arrangement på offentlig sted

Arrangement på offentlig sted er i tillegg meldingspliktig til politiet, jf. politiloven § 11. Dette betyr at alle som er ansvarlig for disse arrangementene må sende inn søknad om tillatelse for bålbrenning til brannvesenet innen oppgitt frist. Søknader som kommer inn etter fristens utløp vil ikke bli behandlet.

Slik søker/melder du om sankthansbål

Bruk vårt elektroniske melde- og søknadsskjema for brenning av sankthansbål for Lillestrøm, Lørenskog, Nittedal og Rælingen

Eller send søknad/melding til: Nedre Romerike brann- og redningsvesen, Sykehusveien 10, 1474 Nordbyhagen

Du kan også sende oss søknad via digital postkasse.

 

Inspeksjon av sankthansbål

Alle som får tillatelse til å brenne sankthansbål, får beskjed om at bålet må være ferdig oppsatt og klart for inspeksjon innen en oppgitt frist kort før avbrenningen skal skje. Den som er ansvarlig for bålbrenningen må kunne fremvise vår tillatelse før, under og etter brenning.

Vilkår for tillatelse til sankthansbål

NRBR gir tillatelse til sankthansbålbrenning etter søknad på følgende vilkår:

  • Det forutsettes at brenningen gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden.
  • Det er den som er oppført som ansvarlig person i søknaden som er ansvarlig for å ha tilfredsstillende brannsikkerhet til enhver tid. Denne personen har ansvar for eventuelle skader som følge av brenningen. Aktsomhetsreglene står beskrevet i brann- og eksplosjonsvernloven og forskrift om brannforebygging.
  • NRBR forutsetter at ansvarlig person er myndig og vil holde seg edru under brenningen.
  • Ansvarlig person må ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold. NRBR anbefaler at ansvarlig person følger med på http://www.yr.no/spesialvarsel/skogbrannfare.html, og eventuelt kontakter brannvesenet ved spørsmål.
  • Bålet må ikke være større enn at ansvarlig person har kontroll på det og kan slokke ved behov.
  • Ansvarlig person må ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig i tilstrekkelig mengde.
  • Det skal kun brennes rent trevirke. Det er ikke lov å brenne behandlet trevirke, plast, bygningsmaterialer og annet søppel.
  • Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon. Det er i tillegg ikke lov å brenne bål på svaberg.
  • Når ansvarlig person forlater bålplassen, skal bålet være helt slokket.

Ved melding i lokalpresse og radio om spesiell stor brannfare i regionen trekkes eventuell tillatelse til brenning av bål.

Ønsker du flere opplysninger, ta kontakt med oss i kontortiden på tlf 67 91 04 00.