Julehilsen fra brann- og redningssjefen

I sin julehilsen ser brann- og redningssjef Arne Stadheim fremover og forteller om hvordan vi skal styrke og sikre beredskapsevnen i vårt område, løse utfordring med Arbeidsmiljøloven, samt finne tiltak mot kreftfaren for brannmannskaper.

Brann- og redningssjef Arne Stadheims julehilsen:

Vi er i ferd med å legge et krevende år bak oss, og mange vil kanskje si at det er like greit. Vi er lei av alt som har med pandemien å gjøre, og skulle gjerne ha vendt tilbake til det normale. Vi har levd i et samfunn som ble fylt opp med utfordringer vi trodde ikke eksisterte. Mange yrkesgrupper har stått på i krisen, og nærmest jobbet dag og natt. Likevel er min vurdering at det er de som ikke har fått lov å jobbe, som har båret den tyngste børen. Forutsigbarhet i arbeidshverdagen, ha en trygghet og sikkerhet for seg og sin familie og være overbevist om at arbeidsbidraget er ønsket, nødvendig og etterlengtet, er det mennesker søker i tider som dette. Det setter problemene våre i perspektiv, noe som hjelper oss til å være takknemlige, tålmodig og positive i og til hverdagen.

 

Beredskapsevne

Selv om pandemien i stor grad har tatt beslag i det meste av oppmerksomhet i år 2020, har året også vært travelt av andre grunner. NRBR har blant annet jobbet mye med prosjekter knyttet til nye brannstasjoner, et arbeid som er viktig for å sikre vår beredskapsevne. Vi har iverksatt tunge innkjøpsprosesser, hvor blant annet flere kjøretøy er levert og andre står for tur. Dette er viktig for at vi sikrer vårt samfunnsoppdrag på en moderne og miljøvennlig måte. NRBR er i prosess med en revisjon vår overordnede Risiko og sårbarhets-analyse, som senere skal gi føringer til vår beredskaps- og forebyggende analyse. Og vi har ferdigstilt prosjekt vakthavende stabssjef og beredskapsoppsett. Dette er viktig dokumenter som skal sikre oss at de riktige avgjørelsene blir tatt, når hendelsene er store og tiden knapp.

 

Kreftfare for brannmannskaper

Det er likevel en sak som jeg ønsker å beskrive litt mer i detalj. Tidlig i år fikk vi den midlertidige rapporten fra STAMI som synliggjør funn av kreftfremkallende stoffer i utrykningstøy. Det har lenge vært kjent at disse kjemikaliene kan smitte inn i blodbanen til mannskapene våre, noe vi i den foreløpige rapporten fra STAMI har fått bekreftet. Dette er for oss svært alvorlig, og bekrefter vårt behov for å skape et internkontroll-system som håndterer disse utfordringene bedre. Dette handler selvsagt om flere ting, blant annet vår kultur for å trene i forurenset miljø. Trening og scenarioterping skal nå kun skje i sikre omgivelser, fortrinnsvis i gassbrenningsanlegget på vårt øvelsesområde på Lahaugmoen. Dernest har vi utarbeidet en svært omfattende kravspesifikasjon og kontrakts-strategi knyttet til konkurranseutsetting for vask av forurenset tøy. Vi håper og tror at vi litt utpå vårparten skal kunne få profesjonell hjelp, og at vi evner å håndtere denne saken på en måte som våre medarbeidere fortjener. Dette er for øvrig nybrottsarbeid i brann-sammenheng, og NRBR er i så måte langt fremme i å finne nye håndteringsmetoder for å sikre medarbeiderne våre deres rettmessige vern fra helseskadelig påvirkning.

 

Styrket bemanning

I representantskapsmøte i desember er det en fast innarbeidet praksis med håndteringen av neste års budsjett. Styrets innstilling til budsjett, ble også i år tatt til følge, noe som blant annet resulterte i ytterligere fire stillinger på operativ avdeling. Vi følger opp det vi tidligere har kommunisert, at hovedprioriteten i våre siste års budsjetter, er å styrke bemanningen på operativ avdeling. Dette er viktig av flere grunner, ikke minst for å skape et bemanningsgrunnlag som gir oss muligheter for å oppfylle vår funksjon uten at dette går på bekostning av Arbeidsmiljøloven. I den forbindelse ønsker jeg å rette oppmerksomhet til våre eiere, og deres velvillighet til å prioritere vårt samfunnsoppdrag. Uten tillit og anerkjennelse fra dem vil veien til en god lokal forankret beredskap være betydelig lengre. Jeg takker derfor våre eiere for samarbeidet i året som har gått, og lover at de også i de påfølgende årene skal få den tjenesten som innbyggere i våre kommuner forventer og fortjener.

Avslutningsvis ønsker jeg å benytte anledningen til å takke alle en fredfull julehøytid og et riktig godt nytt år.