Det ekstraordinære bål- og grillforbudet er opphevet

Du kan igjen bruke faste grill- og bålplasser. Men vær klar over at det likevel er bålforbud! Mellom 15. april og 15. september er det hvert år i alle kommuner forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark. Dette inkluderer bruk av engangsgriller og andre grillinnretninger.

18. juni: Det ekstraordinære bål- og grillforbudet er nå opphevet.

Det betyr at publikum igjen kan bruke faste grill- og bålplasser.

Men publikum må være klar over at det likevel er bålforbud!  Mellom 15. april og 15. september er det hvert år i alle kommuner forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Dette inkluderer bruk av engangsgriller og andre grillinnretninger. NRBR tolker bestemmelsen til at primuser og stormkjøkken kan være tillatt. Du må alltid være klar over at du er ansvarlig uansett hvor og når du tenner ild. I forebyggendeforskriften står det:

«Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann.

Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket.»

Les mer om det årlige bålforbudet her.

NRBR vil nærmere helgen ta stilling til om det blir tillat med sankthansbål.

 

15. juni: Fortsatt forbud

Selv om det kom en del nedbør i går (torsdag), anser NRBR dette som for lite og for lokalt til at forbudet mot bruk av ild utendørs kan oppheves. I tillegg er det mye vind i vårt område og dette bidrar til at regnet tørker opp. Det er altså fortsatt forbudt å bruke faste bål- og grillplasser, og bruke engangsgrill, propanapparater, gassgriller, grillpanner og liknende. Men vi mener at publikum i våre kommuner nå kan grille i egen hage uten å opptre uaktsomt. Men husk at du alltid er ansvarlig for egne handlinger – så grill med vett.

Slik griller du med vett! 

 • Om det blir tillatt med sankthansbål (for de som har søkt innenfor fristen og fått tillatelse) eller om alle tillatelser blir trukket tilbake, vil bli vurdert noen dager før sankthans.
 • Vi oppfordrer fortsatt til forsiktighet med skogsdrift, særlig i sør- og sørvestvendte hellinger og koller.
 • Vi oppfordrer også skytebanene til forsiktighet, men det er grunneier som eventuelt må gi tillatelse/ ikke tillatelse til bruk. NRBR fraråder bruk av skytebaner langt inne i skogen (slik som i Rælingen) inntil det kommer mer nedbør.

Det er hvert år i hele Norge bålforbud i tiden 15. april til 15. september. Les om det her!

13. juni – siste nytt:

Det er meldt om en del regn torsdag 14. juni. NRBR kommer derfor til å ta ny vurdering av skogbrannfaren fredag morgen. Inntil den tid gjelder det fortsatt at bruk av ild utendørs er uaktsomhet. Det gjelder også faste bål- og grillplasser, og bruk av engangsgrill, propanapparater, gassgriller, grillpanner og liknende.

Vi mottar mange henvendelser om man kan grille på spesifikke steder, men vi har ingen mulighet til å vurdere hver enkelt plass.

All bruk av ild utendørs er uaktsomhet!

Ikke bruk noen typer ild utendørs! Det gjelder også faste bål- og grillplasser, og bruk av engangsgrill, propanapparater, gassgriller, grillpanner og liknende. Vi mottar mange henvendelser om man kan grille på spesifikke steder, men vi har ingen mulighet til å vurdere hver enkelt plass.

Første juni: Ikke grill i egen hage

Det er nå så tørt at vi til og med ber publikum om IKKE å grille i egen hage. Det er fortsatt ikke forbudt å gjøre det, men skulle noe skje kan det bli ansett som at det var grovt uaktsomt. Spør deg selv om du virkelig MÅ grille denne helgen.

Begrensning på skogsdrift

30. mai:  Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS, Asker og Bærum brannvesen IKS og Oslo brann- og redningsetat anbefaler begrensninger på skogsdrift på grunn av stor skogbrannfare.

 Dette er begrensningene:  

 • Unngå drift i sør- og vestvendte lier med mye lyngvegetasjon eller annet brennbart materiale
 • Unngå drift på tørre furukoller
 • Unngå drift i områder med blokkmark hvor det er stor fare for steinskjæring og gnister fra kjettinger/belter
 • Utvis ekstra stor oppmerksomhet ved håndtering av drivstoff/olje, bruk av sveiseapparater eller åpen ild
 • All ukontrollert ild skal meldes 110-sentralen umiddelbart
 • Drift i nord- og østvendte granlier, områder med dypt jordsmonn og i en del områder med god adkomst og god vanntilgang for brannslokking kan være gode alternativer
 • Drift må ha god adkomst for brannslokking og god tilgang på vann i nærheten
 • Det skal finnes vannvogn/spredevogn eller pumpe fra lokal vannkilde og tilstrekkelig slangekapasitet til å dekke området der hogsten pågår. Alternativt beredskapspakke med brannsmekke, vannkanne, vanndunk og hakke i tillegg til brannslukningsapparat.  
 • Unngå drift ved frisk bris eller sterkere vind
 • Ikke forlat hogstområdet før minst en halv time etter at driften er avsluttet for dagen

 Begrensningene bør gjelde inntil det kommer nedbør av betydelig mengde.

 Organisert skyting på skytebaner

Foreløpig går Nedre Romerike brann- og redningsvesen ikke ut med et forbud mot å skyte på skytebaner, men vi oppfordrer alle til å bruke hodet. Husk at du er ansvarlig for dine handlinger. Kanskje du ikke trenger å skyte nettopp nå som det er så tørt. Vi forventer at arrangør av organisert skyting iverksetter ekstra sikringstiltak