Påskehilsen fra brann- og redningssjefen

Brann- og redningssjef Arne Stadheim ønsker alle en god påske. Han reflekterer over dagens smittesituasjon, forteller om det kommende representantskapsmøtet og er håpefull når det kommer til å finne en løsning på vask og rens av utrykningstøy, meiser og utstyr i NRBR. Det forberedes nå en anbudsprosess og han understreker at dette er en komplisert og omfattende arbeid.

«Så står vi her igjen. Ett skritt frem og to tilbake. Permisjoner, oppsigelser, krisepakker og sosial distanse. Det vil bare ikke gi seg og det føles svært lenge siden vårt normale liv. Når jeg ser på bilder fra tidligere (også kalt gamledager..), er min umiddelbare tanke at menneskene på bildene står altfor tett. Det sier litt om hvor spesiell denne tiden faktisk er.

Skoler og barnehager

Jeg har noen refleksjoner rundt et knippe lokalpolitikere som på grunn av smittevern-hensyn ivrer for å stenge skoler og barnehager på generell basis. Det er veldokumentert at det å stenge barn ute fra skole og barnehage har store menneskelige og sosiale konsekvenser, spesielt for dem som sliter fra før. Vold i hjemmet, utenforskap og en økende forskjell mellom de som har ressurser og dem som ikke har det. Stengning av skoler og barnehager gjør vondt verre og forsterker den negative spiralen. Derfor må en stengning begrunnes, den må være smittevernmessig treffsikker og det må være forholdsmessig ut fra situasjonen en står. Jeg gir derfor honnør til de dyktige kommunelederne og politikere rundt om i kommunene, som har forstått hvilke krav som stilles for å stenge barnehager og skoler, og som står opp mot iveren etter å ta enkle kortsiktige løsninger på dette sammensatte og meget alvorlige problemet.

Representantskapsmøtet

Tiden går og vi nærmer oss representantskapsmøte. Det gjennomføres den 20. april, og det som gjør dette møtet ekstra spennende er innstillingen fra styret om nye budsjettmessige tiltak for budsjettåret 2022. Det endelige budsjettet vedtas på desembermøtet, men nye tiltak ønsker politikerne å ha inn til vurdering allerede på vårmøtet. Vi er som vi alltid er, spente på resultatet. Vi mener vi har gode argumenter for våre tiltak, ikke minst det som er knyttet opp mot bruken av fjorårets mindreforbruk. Her har vi innstilt på at hele summen skal brukes på investeringer til neste år, blant annet på komplettering av USAR-utstyr samt anbudsdekning for rens av utrykningstøy. Helt sikre på det endelige utfallet av budsjettet kan vi ikke være før i desember, men utfallet av møtet gir i det minste et signal om hvilke retning det tar.

Rens og vask av utrykningstøy

Det har lenge vært kjent at kreftfremkallende stoffer i utrykningstøy kan smitte inn i blodbanen til mannskapene våre, noe som rapport fra STAMI bekrefter. Dette er for oss svært alvorlig, og bekrefter vårt behov for å skape et internkontroll-system som håndterer disse utfordringene bedre.  Derfor er vi alle utålmodige etter å få fremgang i prosessen for rens og vask av utrykningstøy. Likevel er det viktig for meg å understreke at dette ikke er noe hyllevare-tjeneste, og heller ikke en enkel anbudsprosess å forberede. For selve tøy-prosessen er vi omtrent ferdig, og denne sendes ut i markedet rett før eller rett etter påske.  Jeg håper og tror at vi har en ny vaskerutine på plass før sommeren. Når det gjelder meise- og utstyrsvask, er dette noe som det er jobbet hardt med. Her er derimot ikke løsningen så nært i tid som for utrykningsbekledning.

Stillinger

Vi er endelig ferdig med en lang periode med konstitueringer og midlertidighet i viktige stillinger. Dette gir en etterlengtet forutsigbarhet i organisasjonen. Fra min tiltredelse og frem til nå har vi faktisk aldri vært der vi er nå, at alle lederfunksjoner er satt med faste ansatte. Det er absolutt verdt å markere. Samtidig ser vi frem til å få ansatt de nyopprettede stillingene som tjenesteplanlegger og operativ stabssjef. Disse to rollene er et stort skritt i retning av en enda mer profesjonell beredskapsorganisasjon. Her er vi i gjennomføringsfasen, og vi håper å ha innstillinger på plass i begge funksjonene ikke lenge etter påske.

Brann- og redningssjef Arne Stadheim»