Kartlegging av brannsikkerheten i kulturminner

Skjema for

Kartlegging av brannsikkerheten i kulturminner

Har du fått brev om at vi ønsker å risikovurdere brannsikkerheten i bygget ditt? Brannvesenet har plikt til å kartlegge risikoen for brann i kulturhistoriske og materielle verdier og resultatet av risikovurderingen skal danne grunnlag for vårt fremtidige brannforebyggende arbeid.

Vi ber deg derfor om å fylle inn opplysningene i skjemaet under og trykk på «send inn» når du er ferdig. Når vi har mottatt og gjennomgått opplysningene vil du få en tilbakemelding fra oss med informasjon om brannsikkerheten i bygget ditt og hvilke tiltak vi mener kan være hensiktsmessig å prioritere for å unngå/begrense en eventuell brann. Ytterligere informasjon om risikovurdering finner du i veiledning til forskrift om brannforebygging (§ 14). NB For at vår kartlegging skal bli korrekt, må du fylle inn ett skjema per verneverdig bygg på eiendommen.

Personvern

PersonvernFor å kunne sende inn skjemaet må du krysse av for at du er kjent med vår personvernerklæring og godtar denne. Du finner vår personvernerklæring ved å klikke her: NRBRs personvernerklaering. Ønsker du ikke å sende inn opplysningene via dette skjemaet, kan du ringe til oss på telefon 67 91 04 00 og be om å få det tilsendt på papir.

Ditt navn

Ditt saksnummer

Din adresse

Telefonnummer på dagtid:

Din e-postadresse

Hvilket bygg på eiendommen gjelder dette skjemaet for? For eksempel låve, stabbur, våningshus o.l.

Er du eier av bygget?
Vet du når bygget er oppført?

Skriv årstallet (cirka) eller "vet ikke" i feltet under.

Er bygget i bruk?

Skriv ja/nei i feltet under. Hvis ja, til hva?

Har bygget alltid vært benyttet til det samme formålet? Hvis nei – hva var den tidligere bruken?

Hvis nei – hva var den tidligere bruken?

Kjenner du til feil eller mangler på fyringsanlegget.

Med fyringsanlegg mener vi peis, vedovn og annet ildsted, og skorstein/pipe. Skriv ja/nei i feltet under. Hvis ja - beskriv feilen.

Kjenner du til om det har vært påsatte branner i nærmiljøet?

Skriv ja, nei eller vet ikke i feltet under. Hvis ja - beskriv

Har du installert røykvarslere (som fungerer)?

Er det installert automatisk slokkeanlegg?

Skriv ja eller nei i feltet under. Hvis ja – hvilken type.

Gjennomføres det kontroll og vedlikehold på branntekniske installasjoner?

Med branntekniske installasjoner mener vi røykvarslere, brannalarmanlegg, brannslokningsapparater, brannslanger og annet utstyr.Foregår det brannfarlig aktivitet i bygget, slik som sveising, arbeid med åpen ild etc.?

Skriv ja eller nei i feltet under. Hvis ja – hvilen type?

Er det montert lynavleder?
Er det elektriske anlegget oppgradert?

Skriv ja eller nei i feltet under. Hvis ja – når og hva er oppgradert?

Oppbevares det brannfarlig gass eller vare i bygget?

Skriv ja eller nei i feltet under. Hvis ja – hvilket stoff, mengde og hvor?

Ønsker du å gi oss øvrige kommentarer/informasjon, kan du gjøre det her: