Fyrverkeri for bedrift

Her finner du søknadsskjema, krav til søknad, gebyrsatser, krav til salgssted og mye mer

Tillatelse til salg av fyrverkeri

Ufullstendige søknader om handel med pyroteknisk vare som kommer inn etter fristen vil ikke bli behandlet. Se krav til søknad og gebyrer her.

For søknad om tillatelse til salg av pyroteknisk vare i kommunene Skedsmo, Lørenskog, Rælingen, Fet, Sørum, Aurskog-Høland og Nittedal gjelder følgende: Virksomheter som under ordinære åpningstider ønsker å selge fyrverkeri/pyroteknisk vare klasse II og III i tiden 27. – 31. desember, må hvert år sende skriftlig søknad innen 1. mai. Søknader som kommer inn etter denne dato vil ikke bli behandlet.

 • Alle søkere må sende fullstendig søknad med nødvendig skjema, tegninger, firmaattest, risikovurdering og kompetansebevis eller dokumentasjon på reservert kursplass utstedt av Norsk brannvernforening.
 • Søknaden må inneholde e-postadresse til søker.
 • Ved søknad om oppbevaring av inntil 100 kg NEI pyroteknisk vare i handelslokalet, alt. utvendig salgssted / container, må dokumentasjon vedlegges på at lokalet eller containeren tilfredsstiller krav som egen branncelle / godkjent oppbevaringscontainer.:

Du finner søknadsskjema i toppmenyen.

Gebyrer i forbindelse med handel med fyrverkeri

Kommunene har lokale vedtekter for gebyrer i forbindelse av salg av fyrverkeri. Sjekk din kommune for gebyrsatser.

Fyrverkerihandel

Den som vil drive handel med eksplosiv vare/ fyrverkeri klasse II og III må ha tillatelse. Tillatelse til handel kan bare gis til den som anses skikket og skal bare gjelde handel fra et bestemt sted. Søknad om tillatelse skal være sendt brannsjefen innen utgangen av april for kommende sesong.

Før søknad sendes skal i utgangspunktet følgende krav være oppfylt:

 • Søker må drive handelsvirksomhet med fast utsalgssted. Firmaattest vedlegges søknaden.
 • Virksomheten som driver handel med eksplosiv vare skal kartlegge farer og problemer som kan oppsto ved håndtering av eksplosjonsfarlig stoff og på denne bakgrunn vurdere risiko.
 • Salgslokalet hvor det skal foregå direkte handel må minst tilfredsstille de til en hver tid gjeldende tekniske krav i eller i medhold av plan- og bygningsloven (byggeforskriftene), jf. Forskrift om erhverv, handel og innførsel av eksplosiv vare § 3-3.
 • Virksomheten skal ha en ansvarshavende/stedfortreder med kompetansebevis utstedt av Norsk brannvernforening eller dokumentasjon på reservert kursplass.
 • Tillatelser gjelder kun året tillatelsen er gitt. Dersom det skjer endringer i forutsetningene for tillatelsen, må det sendes ny søknad.
 • For å kunne få tillatelse må søkere dokumentere at de særskilte krav som gjelder for salg av fyrverkeri er oppfylte.

Det understrekes at dette salget kun er tillatt i tidsrommet 27.-31. desember. Salg til andre tidspunkter betinger særskilt tillatelse fra politiet.

Hjemmel og flere opplysninger finnes i forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff med forskrift om endring av endring av forskrift 23.juni 2006.

 

Tilsyn med utsalgssteder

Brannvesenet fører tilsyn med virksomheter som selger fyrverkeri. Tilsynet omfatter blant annet kontroll av merking av artikler og mengde fyrverkeri oppbevart i salgslokalet eller salgsstedet, lagerrom eller oppbevaringscontainer, samt utformingen av selve lagerrom eller containeren og salgslokalet/salgsstedet.

 

Lagringsbestemmelser av pyroteknisk vare

Generelle bestemmelser:

 • Pyrotekniske varer må ikke oppbevares sammen med brannfarlig vare.
 • Lagerrommet skal til enhver tid holdes rent og ryddig.
 • Fyrverkeri skal ikke oppbevares nærmere varmekilde enn 1 meter, og temperaturen i rommet må holdes jevn og ikke overstige 30 °C.
 • Lager må merkes med ” Eksplosiv vare. Røyking og all bruk av ild er forbudt”.
 • Fra 2009 er det kun de handelslokalene som er egnet for å ha 100 kg NEI pyroteknisk vare som kan selge fyrverkeri. Butikkene trenger selvfølgelig ikke å ha så mye i lokalet, men det skal uansett være egnet for det.

 

Definisjoner:

 • NEI: nettovekt pyroteknisk vare er kruttvekten + vekten av andre satser.
 • Bruttovekt: Totalvekten på fyrverkeriartiklene inklusiv kartongen.
 • Blister: Flammehemmende materiale som fyrverkeriartiklene er innpakket i.

 

Salgslokalet:

 • Det skal oppbevares minst mulig pyroteknisk vare i utsalgslokalet.
 • Det kan lagres inntil 10 kg NEI (netto pyroteknisk vare).
 • Pyroteknisk vare oppbevares i butikk i kasser, laget av tungt antennelig materiale med tettsittende låsbart lokk.
 • Varene skal oppbevares i godkjente kasser. Er varen fra importøren pakket i godkjent flammehemmende materiale, blister eller PVC, er originalkassene godkjente for oppbevaring.
 • Lokalet skal ha oppslag om forbud mot røyking og all bruk av åpen ild.

 

I branntrygt rom i tilknytning til utsalgssted:

 • Det kan her lagres inntil 100 kg NEI (netto pyroteknisk vare).
 • Retningslinjer for oppbevaring av pyroteknisk vare i FN-fareklasse 1.3 og 1.4 inntil 500 NEI (netto pyroteknisk vare) i container i salgsperioden.
 • Containeren skal tilfredsstille kravene i NS-ISO 1496. Dette må dokumenteres ved kontroll.
 • Containeren kan plasseres 1 meter. fra vegg med brannklasse EI 60, eller bedre. Det må ikke være vindu nærmere enn 4 meter.
 • Kjøretøyer eller brannfarlige varer må ikke plasseres nærmere container enn 10 meter.
 • Det skal være 25 meter til nærmeste bolig.