Tilsyn i særskilte brannobjekter

Brannvesenet skal sørge for at det blir gått tilsyn i byggverk og områder hvor en brann kan medføre store tap av liv eller store skader på helse, miljø eller materielle verdier. Slike bygg kalles særskilt brannobjekt.

Et særskilt brannobjekt er alle typer brannobjekter som er omfattet av brann- og eksplosjonsvernlovens § 13 og er oppdelt i følgende 3 kategorier:

a) Brannobjekter hvor brann kan medføre tap av mange liv.

b) Brannobjekter som ved sin beskaffenhet / virksomhet antas å medføre særlig brannfare eller fare for storbrann med samfunnsmessige konsekvenser.

c) Brannobjekter med særlig kulturhistorisk verdi.

Det er hvert enkelt brannvesen (tilsynsmyndighet v/brannsjefen) å bestemme objektets status som særskilt brannobjekt. NRBR har ca 680 slike tilsynsobjekter i sine kommuner.

Dette er tilsyn

Brannvesenets forebyggende avdeling har som mål å hindre at brann og andre ulykker skjer. En måte å gjøre dette på er å gå såkalt tilsyn. Da må bedriften vise at de har planer, rutiner og sikringstiltak i orden slik at faren for brann er minimal og at konsekvensene blir så små som mulig hvis det likevel skulle bli brann.

Et tilsyn begynner som oftest med at representanter fra brannvesen og fra bedriften tar et møte og ser på papirer fra forrige tilsyn. Hva har blitt gjort siden sist? Har de laget en risikovurdering av hva som kan skje (brann i kjøretøy, kortslutning i e-anlegg, påtent brann, kaffetrakter som ikke er skrudd av m.m) og sannsynligheten av det? Hva er konsekvensene ved en slik hendelse? Videre må bedriften dokumentere at de har hatt vedlikehold av brannslokningsapparater, brannslanger, nødlys mv. og har gjennomført pålagte brannøvelser.

Ansatt i NRBR er på tilsyn ved NRA sammen med tre ansatte derfra.
På tilsyn med Nedre Romerike avløpsselskap (NRA). 

Nedre Romerike avløpsselskap (NRA) er et interkommunalt selskap som håndterer det som innbyggeren i Rælingen, Lillestrøm og Lørenskog trekker ned i toalettene. På tilsynet vil brannvesenet blant annet sjekke om de har tenkt over om de ansatte vil se rømningsskiltene når tunnelen er full av røyk og er det mulig for brannvesenets kjøretøy å komme til hensiktsmessig ved brann.

Etter at brannvesenet har sett på bedriftens dokumentasjon og eventuelt kommet med krav om forbedringer eller mer dokumentasjon, tar man en befaring i bygget/anlegget og ser hvordan ting ser ut i praksis. Det ble sett på blant annet kontroll og vedlikehold av ulikt brannteknisk utstyr, slik som brannalarmsystem, ledelys, røykventilasjon, brannslanger og pulverapparater. Videre ble det sjekket at rømningsveier fungerer, at branninstrukser henger opp og at det er rutiner for at alle ansatte og besøkende kommer seg ut ved eventuell brann.

Det er mange ulike type steder som får tilsyn, slik som Nedre Romerike avløpsselskap IKS (NRA.) NRA er et såkalt særskilt brannobjekt fordi det ville medført store samfunnsmessige konsekvenser hvis anlegget og bedriften ble ødelagt ved brann. I tillegg er NRA en arbeidsplass for både de som jobber under jorden i selve anlegget og de som sitter på kontorer i bygget ved siden av. Alle skal ha en trygg og sikker arbeidsplass.

Skulle en uønsket hendelse skje, kan det for NRAs del være snakk om personskade, miljøforurensning og mere til.