1 198 unødige utrykninger i 2021

Av 3 128 utrykninger i 2021, var 1 198 unødige utrykninger. Det er over 38 %. Det mener vi er for mange men ikke spesielt for fjoråret eller for NRBR. Vi har i flere år arbeidet med å redusere antallet unødige utrykninger. Arbeidet bærer frukter: I 2018 hadde vi hele 33 unødige utrykninger til ett borettslag. I 2021 hadde samme bygg «bare» 9 unødige utrykninger. Det er en nedgang på nesten 75 %. I fjor var det et annet bygg som toppet (den ikke så hyggelige) listen med 14 unødige alarmer.

Det er mye ressursbruk for våre operative mannskaper når de må rykke ut til automatiske alarmer som går av fordi folk lager mat eller dusjer. Når vaktlaget er på unødige alarmer er de ikke tilgjengelige for ekte oppdrag og utrykningskjøring er i seg selv en risiko, med store kjøretøy, høy fart og smale veier i boligstrøk. Videre vil stadige unødige alarmer som går av i samme bygg svekke publikums respekt for brannalarmen.

Tiltak mot unødige utrykninger

Derfor er det viktig for oss å jobbe med forbedring av denne statistikken. Dette gjør vi:

For det første fører vi kvartalsvis statistikk over alle unødige utrykninger for å se om det er noen bygg, borettslag eller sameier som stikker seg ut. Fredrik, vår alarmtekniker, følger opp de som har alarmer med tilknytning til NRBR. Stedet med de 33 alarmene for tre år siden har lenge jobbet aktivt med å få ned antallet, men har hatt problemer med å få utbygger til å utbedre feil og mangler ved brannalarmanlegget. Her kan ikke vi hjelpe til, men sammen med styret har vi hjulpet til med å bedre internkontrollen på brannvernområdet og gitt dem praktiske råd.

For det andre ser vi at i borettslag og sameier med mange unødige, automatiske alarmer, har utbygger gjort en dårlig jobb. Allerede i dag stiller vi strengere krav til alarmanlegget før tilkobling enn det lovkravet for alarm er, men vi tror at endring av regelverket er veien å gå. Med små justeringer mener vi i NRBR at antallet slike alarmer vil gå ned og det vil bli enklere for styrene å kunne klage på alarmanlegget etter byggefasen. Vi har derfor gått igjennom regelverket for brannalarm og våre ønsker om nye regler ved en revisjon er sendt inn til en egen gruppe i Oslo brann- og redningsetat (OBRE) som jobber med problemstillingen. Så satser vi på at vi står sterkere sammen og finner en løsning!

Endring av regelverket for alarmer

Her er våre forslag som er sendt inn til OBRE:

  • Orienteringsplanen må merkes med detektornummer, sonenummer kan også godtas dersom brannalarmanlegget er tilstrekkelig oppdelt i soner etter rom og bygningsdeler.
  • Detektorer skal så fremt det lar seg gjøre installeres minimum 2 meter fra komfyr, oppvaskmaskin, vaskemaskin, baderom og lignende som normalt kan produsere røyk, damp eller støv osv. for å minimere risikoen for unødige alarmer.
  • For å kunne opprettholde byggets alarmorganisering må det installeres avstillingsmulighet for beboere, som kan nåes innen forsinkelsestidens utløp.
  • Stedsangivelse for detektorer i boligblokker skal inneholde adressen for oppgangen samt leilighetens H-nummer (f.eks. Boligveien 10, oppgang B, Leilighet H0401 ). H-nummer må også merkes tydelig på døren til den enkelte leilighet iht. Kartverket sine retningslinjer https://www.kartverket.no/eiendom/adressering/adressemerker

Bor du i et borettslag eller sameie med mange unødige alarmer, kan du ta kontakt med alarmleverandøren din, eller til oss hvis du har alarm tilknyttet oss, på post@nrbr.no, så kan vi gi deg råd.

  1. februar 2022

Forslag til tiltak for skoler med mange utløste brannalarmer

19 januar 2023

Utløste brannalarmer på skoler har vært et stort problem for NRBR i det siste. I løpet av 2022 og frem til midten av januar har vi måttet rykke ut til 275 slike alarmer. Unødige utrykninger er en belastning på beredskapen i våre kommuner.