Brannvesenets innsats i Gjerdrum

Det er i dag sendt ut pressemelding om brannvesenets innsats i raskatastrofen i Gjerdrum.

DETTE ER BRANNVESENET INNSATS I GJERDRUM

Øvre Romerike brann og redning står i en enormt kompleks og omfattende operasjon, men vi står ikke alene.

Tragedien rammet Gjerdrum

Onsdag morgen, den 30 desember, skjedde det utenkelige den største kvikkleire-skredulykken i Norge i moderne tid. Kort tid etter at meldingen om katastrofen kom inn, var et enormt stort og komplekst redningsarbeid i gang i Ask i Gjerdrum kommune. Førsteinnsatsen var svært krevende, og mange liv ble reddet i den innledende fasen, både av mannskaper fra nødetater, naboer og privatpersoner som var på stedet.

Samarbeid i alle ledd

Samtidig som store mannskaper fra flere brannvesen og andre aktører var i gang med redningsarbeidet, ble det umiddelbart satt stab hos ØRB. Innsatsen er blitt ledet herfra fra start. Stab er en organisasjonsform som håndterer kriser og store hendelser, spesielt når disse vil pågå over tid. Katastrofen i Gjerdrum er svært kompleks, krevd mange vanskelige strategiske beslutninger og involverer mange aktører. Stabens fokus er å tilrettelegge for at innsatsen gjennomføres så effektivt og sikkert som mulig, og understøtter hele operasjonen. Samtidig skal vanlig beredskap opprettholdes.

Brannvesenets operasjon ledes av ØRB, men vi har en enorm støtte fra flere brannvesen, og det oppleves som vi jobber som en organisasjon. ØRB har allerede et tett samarbeid med Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (NRBR), både strategisk og operativt.

Per 3. januar er fem USAR-team i arbeid i skredområdet: fra Bergen brannvesen, Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT), Oslo brann- og redningsetat (OBRE) og to team fra NRBR. I den første fasen hadde vi også bistand fra svensk USAR-ekspertise.

Rundt skredgropen legges det til rette for USAR-aksjonen ved at mannskaper fra flere brannvesen jobber side om side med en rekke andre samfunnssikkerhetsaktører. Deres jobb er å tilrettelegge for at det skal være mulig å gjennomføre innsatsen i skredgropen, både med teknisk og praktisk tilrettelegging og med å ivareta sikkerhet. Totalt er et stort antall mannskaper involvert i arbeidet. Alle som har vært og fortsatt er involvert i redningsarbeidet gjør en fantastisk innsats. Samtidig opplever vi enorm støtte både fra lokalmiljøet og frivillige organisasjoner.

Raset er en stor tragedie og våre tanker går til alle de berørte.

Dette er USAR

USAR er et begrep som har blitt mye brukt i forbindelse med redningsaksjonen etter leirskredet i Gjerdrum. USAR står for "Urban Search and Rescue" eller «urbant søk og redning». USAR er en definisjon på en urban redningsgruppe som skal utføre søk og redning i kollapsede bygg, hulrom, grøfter, installasjoner, ras og liknende. Det kan også innebære avansert og teknisk redning i forbindelse med klemulykker med tunge gjenstander eller tauredning i urbane miljøer.

Øvre Romerike brann- og redningsvesen legger ut informasjon på sine hjemmesider.

 

Anders Løberg

Brann- og redningssjef

Øvre Romerike brann og redning


Bålforbud 15. april -15. september

15 april 2024

Mellom 15. april til 15. september er det i alle kommuner forbud mot å gjøre opp ild og grill (inkludert engangsgrill, bålpanne, primus og stormkjøkken) i eller i nærheten av skog og annen utmark .

Øvelse PLIVO

04 april 2024

I ukene 15, 16 og 17, på dagene tirdag, onsdag og torsdag i tidsrommet 12 -14 vil nødetatene ha en stor samhandlingsøvelse i området rundt Lillestrøm og Nebursvollen friluftsbad. I den forbindelse vil det bli mye synlig utrykningskjøretøy i området rundt Olavsgård, Skjetten og Lillestrøm.