Skjerpet forbud mot bruk av ild på Nedre Romerike

Vi har i dag sendt ut pressemelding om skjerpet forbud mot bruk av ild. Det er nå forbudt med ild også i innmark, inkludert parker. Forbudet gjelder fra og med 8. juni, og kommer i tillegg til det generelle bålforbudet.

PRESSEMELDING

Lørenskog, 8. juni 2023 

 

Ekstraordinært forbud mot bruk av ild på Nedre Romerike

Fra og med torsdag 8. juni 2023 kl. 15 er det forbudt å gjøre opp bål og annen ild også i innmark i Rælingen, Lørenskog, Lillestrøm, Gjerdrum, Aurskog-Høland og Nittedal kommune. Forbudet gjelder også på tilrettelagte bålplasser og i parker. Årsaken er mangel på nedbør og høy risiko for skogbrann. Forbudet kommer i tilegg til det generelle bålforbudet. 

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (NRBR) har i dag vedtatt en midlertidig forskrift, gjeldende fra 8. juni 2023, om forbud mot bruk av ild i våre kommuner. Forskriften forbyr bruk av ild i innmark, inkludert faste, godkjente bålplasser og parker. Dermed er denne midlertidige forskriften strengere enn - og kommer i tillegg til - det generelle bålforbudet som inntrer hvert år over hele landet 15. april – 15. september, hvor det er forbud mot bruk av ild i skog og mark.

 

IKKE SANKTHANSBÅL

Bakgrunnen for at vi innfører et ekstraordinært forbud mot bruk av ild er at skogbrannfaren er høy over store deler av Sør- og Øst-Norge og at det ikke er ventet nedbør den nærmeste tiden. For at skogbrannfaren skal bli mindre vil det være nødvendig med mye nedbør over tid. Dette medfører at NRBR nå nedlegger forbud mot bruk av ild både i innmark og utmark. Forbudet innebærer også at det ikke blir tillatt med sankthansbål i år. Alle godkjente søknader til sankthansbål trekkes derfor tilbake.

 

FORBUD I INNMARK OG UTMARK

Den midlertidige forskriften forbyr å gjøre opp ild, slik som å brenne bål, bruke grill, stormkjøkken, andre kokeapparater, bålpanner og annen brenning med fast brensel (ved, kull, briketter, gress, grener ol.) i skog og annen utmark eller så nær at ild lett kan spres videre i terrenget, samt innmarksområder. Som innmark regnes i denne forskrift hustomt, dyrket mark, engslått og kulturbeite samt liknende område hvor allmenhetens ferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier eller bruker. Dette innebærer at det nå ikke blir tillatt å bruke faste og godkjente bålplasser i våre kommuner. Grunneiere som har etablert godkjent bålplass, enten privat eller offentlig, må stenge disse for bruk til bål og grilling. Parker er også inkludert i forbudet.

 

Forskriften gjelder i NRBRs område, som omfatter Rælingen, Lørenskog, Lillestrøm, Gjerdrum, Aurskog-Høland og Nittedal kommune. Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer forskriften, straffes med bot eller fengsel, jf. brann og eksplosjonsvernloven § 42.

 

LOV Å GRILLE I EGEN HAGE

NRBR presiserer at det fremdeles er lov å grille i opparbeidet hage, samt skolegård, parkeringsplasser og idrettsplasser, så sant disse ikke ligger nær skog og mark. Men som alltid plikter enhver å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann.

 

VIRKSOMHETER

Vi ber også virksomheter som driver med eksempelvis skogdrift, linjearbeid kraft og tele, kantklipping av veinettet, sliping av jernbanelinjer og liknende om å vurdere risikoen for brann og etablere tiltak for å redusere risikoen til et akseptabelt nivå.

 

VARIGHET

Den midlertidige forskriften varer til torsdag 29. juni 2023, eller til skogbrannfaren er vesentlig redusert og NRBR gjør dette kjent på hjemmesiden, sosiale medier og pressemeldinger. Når den oppheves, vil fortsatt det generelle bålforbudet gjelde, dette forbudet inntrer hvert år i perioden 15. april – 15. september i hele landet og forbyr som en hovedregel å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark. I tillegg til bål, inkluderer dette bruk av engangsgriller, bålpanner og andre grillinnretninger.

 

Husk at du alltid, uansett hvor du er og når det er, er ansvarlig når du tenner ild.

 

Dette er forskriften for Nedre Romerike:

Forskrift om forbud mot bruk av ild for Lørenskog, Nittedal, Lillestrøm, Rælingen, Aurskog-Høland og Gjerdrum kommune 

 

Hjemmel: Fastsatt av brann- og redningssjef i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS 19. april 2023 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 5, jf.  
forskrift 17. desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging § 3 fjerde ledd, jf. kommunestyrenes delegeringsvedtak.  

 

 


 • 1 Formål

Forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten for brann. 
 

 • 2 Virkeområde

Forskriften gjelder innenfor kommunegrensene til Lørenskog, Nittedal, Lillestrøm, Rælingen, Aurskog-Høland og Gjerdrum kommune. 
 
§ 2 Hva som forstås med innmark og utmark1 

 1. Som innmark regnes i denne forskrift gårdsplass, hustomt, dyrket mark, engslått og kulturbeite samt liknende område hvor allmenhetens ferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier eller bruker.
 2. Med utmark mener denne forskrift udyrket mark som etter bokstav a ikke regnes like med innmark.
   
 • 3 Forbud mot bruk av ild i utmark og innmark

Det er forbudt å gjøre opp ild som å brenne bål, bruke grill, stormkjøkken, andre kokeapparater, bålpanner og annen brenning med fast brensel (ved, kull, briketter, gress, grener ol.) i skog og annen utmark, samt innmark med unntak av grilling i egen hage, på parkeringsplasser, skolegårder og idrettsplasser som ikke er i eller i nærheten av skog og annen utmark. 

 

 • 4 Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne forskriften, straffes med bot eller fengsel, jf. brann og eksplosjonsvernloven § 42.  

 

 • 5 Ikrafttredelse og varighet

Forskriften trer i kraft 8. juni 2023. Forskriften gjelder inntil videre, men ikke lenger enn til og med 29. juni 2023. 

 

 

Forskrift om forbud mot bruk av ild for Lørenskog, Nittedal, Lillestrøm, Rælingen, Aurskog-Høland og Gjerdrum kommune 

 

Hjemmel: Fastsatt av brann- og redningssjef i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS 19. april 2023 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 5, jf.  
forskrift 17. desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging § 3 fjerde ledd, jf. kommunestyrenes delegeringsvedtak.  

 

 


 • 1 Formål

Forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten for brann. 
 

 • 2 Virkeområde

Forskriften gjelder innenfor kommunegrensene til Lørenskog, Nittedal, Lillestrøm, Rælingen, Aurskog-Høland og Gjerdrum kommune. 
 
§ 2 Hva som forstås med innmark og utmark1 

 1. Som innmark regnes i denne forskrift gårdsplass, hustomt, dyrket mark, engslått og kulturbeite samt liknende område hvor allmenhetens ferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier eller bruker.
 2. Med utmark mener denne forskrift udyrket mark som etter bokstav a ikke regnes like med innmark.
   
 • 3 Forbud mot bruk av ild i utmark og innmark

Det er forbudt å gjøre opp ild som å brenne bål, bruke grill, stormkjøkken, andre kokeapparater, bålpanner og annen brenning med fast brensel (ved, kull, briketter, gress, grener ol.) i skog og annen utmark, samt innmark med unntak av grilling i egen hage, på parkeringsplasser, skolegårder og idrettsplasser som ikke er i eller i nærheten av skog og annen utmark. 

 

 • 4 Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne forskriften, straffes med bot eller fengsel, jf. brann og eksplosjonsvernloven § 42.  

 

 • 5 Ikrafttredelse og varighet

Forskriften trer i kraft 8. juni 2023. Forskriften gjelder inntil videre, men ikke lenger enn til og med 29. juni 2023. 

 


Røykvarslerdagen 1. desember 2023

22 november 2023

Fredag første desember 2023 vil Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) være å treffe på sentrale steder i Nittedal, Bjørkelangen og Sørumsand i forbindelse med årets Røykvarslerdag.

Vinn julehefter fra Bjørnis!

20 november 2023

Vi har vært så heldige å få juleaktivitetshefter fra Bjørnis! Heftene passer til barn i alderen 3-6 år. Skoler og barnehager som tar vår lille røykvarslerkonkurranse innen søndag 26. november kl. 23.30, kan vinne 20 hefter hver. Det er dessverre ikke nok hefter til alle, så det er førstemann til mølla. 

Våre råd til høstferien på hytta

26 september 2023

Høstferien står for døren og mange skal nyte uka på hytta. NRBR oppfordrer hyttefolket til å ta noen ekstra sikkerhetsgrep: På hytta er det ofte er det langt til nærmeste brannvesen og langt til naboen, kronglete adkomstvei, og kanskje dårlig mobildekning.