Vi styrker stabsarbeidet vårt

I begynnelsen av 2020 endret vi vår operative lederstruktur. I tillegg til faste innsatsledere på vakt, har vi nå fast vakthavende stabssjef på hjemmevakt. Nå tar vi ytterligere grep for å styrke stabselementet og utnytte fullt ut potensialet i lederstrukturen. Det er derfor besluttet å opprette en stilling som stabssjef, som fast og dedikert har dette som stilling og funksjon. Personen som får denne stillingen får ansvar for til enhver tid oppdatere planverk og varslingslister, samarbeids- og bistandsavtaler med eksterne samvirkeaktører, stabsøvelser og funksjonstrening og ikke minst evalueringsprosesser i etterkant av hendelser.

Stab er et ledelsessystem som er tilpasset oppgaven som til enhver tid skal ivaretas. Stab skal i teorien etableres når denne ledelsesformen er mer egnet til å løse oppdraget, enn i den ordinære ledelseslinja. Denne ledelsesformen har derfor til hensikt å være mer effektiv i koordineringen og organiseringen av våre og andres ressurser, spesielt når det er krevende hendelser.

Vakthavende stabssjef og innsatsledelse

NRBR og Øvre Romerike brann og redning deler på funksjonen med vakthavende stabssjef for hele Romerike med tre ansatte fra hvert brannvesen i en vaktordning. NRBR inngikk avtale tidlig i 2020 om felles innsatsledelse på hele Romerike som utføres av NRBRs brigadeledere. 

De som er plukket ut for å fungere som vakthavende stabssjefer hos oss, har sammen med Øvre Romerike brann og redning og noen andre utvalgte, levert en prosjektbeskrivelse om hvordan denne funksjonen skal utøves i det daglige. Denne beskriver godt brytningen mellom innsatsledelse og vakthavende stabssjef, noe vi til tider har hatt problemer med å definere.

Utnytte potensialet

Likevel mener vi at potensialet i vår operative lederstruktur ikke fullt ut er utnyttet. Stabsarbeid er krevende, og fordrer oppmerksomhet og dedikasjon. Stab må øves og trenes, for at en skal bli trygg og god i de ulike funksjonene. Varslingslister og krisehåndteringsverktøy må til stadighet oppdateres, for at de skal være til å stole på når store hendelser skjer og tiden er knapp. Dette er ikke minst viktig for oss siden Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og dimensjoneringsforskriften gjør vår 110-sentral til kun en varslingssentral. 110-sentralen får dermed ikke gitt oss den operasjonelle tilstedeværelsen og oppdragsstøtten som et operasjonelt nivå kjennetegnes av og som vi ønsker de skal være.

Vårt operasjonelle nivå er staben, og dette vakuumet fylles ikke av noen før vi tar grep om å fylle det selv. Slik det har vært til nå har vi hatt tre personer som har sittet som vakthavende stabssjef fra oss. Disse har viktige stillinger hos oss og derfor viktige funksjoner og arbeidsoppgaver som krever mye oppmerksomhet og tid. Dette går på bekostning av stabselementet, noe vi er forpliktet til å håndtere på en bedre måte.

Fast og dedikert stabssjef

Det er derfor besluttet å opprette en stilling som stabssjef, som fast og dedikert har dette som stilling og funksjon. Personen som får denne stillingen får ansvar for til enhver tid oppdatere planverk og varslingslister, samarbeids- og bistandsavtaler med eksterne samvirkeaktører, stabsøvelser og funksjonstrening og ikke minst evalueringsprosesser i etterkant av hendelser.

Vi har de siste årene hatt hovedfokus på å bygge utholdenhet. Vi har de siste 2,5 årene, fått 19 nye stillinger, hvorav de aller fleste har gått til operativ avdeling. Den videre planen er å fortsette å gjøre oss robuste og utholdende. Hvis alt går etter planen vil vi få en betydelig større avstand mellom minimumsbemanning og totalt antallet tilgjengelig mannskap. Dette er viktig av flere grunner, ikke minst for å ha kapasitet til å bygge kompetanse innenfor ordinær arbeidstid.

Utarbeidelsen av stillingsutlysningen er godt i gang, og vi håper den publiseres så snart som mulig.


Bålforbud 15. april -15. september

15 april 2024

Mellom 15. april til 15. september er det i alle kommuner forbud mot å gjøre opp ild og grill (inkludert engangsgrill, bålpanne, primus og stormkjøkken) i eller i nærheten av skog og annen utmark .

Øvelse PLIVO

04 april 2024

I ukene 15, 16 og 17, på dagene tirdag, onsdag og torsdag i tidsrommet 12 -14 vil nødetatene ha en stor samhandlingsøvelse i området rundt Lillestrøm og Nebursvollen friluftsbad. I den forbindelse vil det bli mye synlig utrykningskjøretøy i området rundt Olavsgård, Skjetten og Lillestrøm.