Avtale mobilt slokkeanlegg

Se prisliste her.

Kontrakt/abonnementsavtale for vanntåkeanlegg på Nedre Romerike

 • For å kunne sende inn skjemaet må du krysse av for at du er kjent med vår personvernerklæring og godtar denne. Du finner vår personvernerklæring ved å klikke her: NRBRs personvernerklaering. Ønsker du ikke å sende inn opplysningene via dette skjemaet, kan du ringe til oss på telefon 67 91 04 00 og be om å få det tilsendt på papir.
 • • Anlegget skal være koblet opp mot AddSecure AS og 110-sentralen med egen GSM-sender. • Ved utløst vanntåkealarm utalarmeres NRBR umiddelbart. Dersom det skulle være nødvendig med sikring av bygning i forbindelse med brann, vil oppgitt kontaktperson kontaktes • Alle kostnader for etablering av GSM-sender, oppsett av anlegget og Keysafe(er) samt vedlikehold dekkes av abonnenten • Eier av vanntåkeanlegg er ansvarlig for å sørge for at det til enhver tid foreligger tre korrekte kontaktpersoner som er tilgjengelig for brannvesenet ved behov • Ansvarshavende må sørge for at overføringen til 110-sentralen kobles ut i den tid det er nødvendig, for å unngå unødige brannutrykninger som skyldes forhold abonnenten har kontroll over. Brannvesenet kan kreve at anlegget kobles vekk fra 110-sentralen i en bestemt tid når anlegget gir gjentatte alarmer som ikke blir tilfredsstillende kontrollert/reparert. • Det er eier av anleggets ansvar at anlegget fungerer etter forutsetningene, inkludert GSM- sender. Oppdages det feil eller uregelmessigheter på GSM-sender eller linjeoverføring, er det abonnentens ansvar å følge opp dette. • 110-sentralen/NRBR har intet ansvar for tekniske feil på vanntåkeanlegget. Det er eiers ansvar at tekniske feil utbedres • Det skal foreligge en serviceavtale for årlig vedlikehold av vanntåkeanlegget. • 110-sentralen/NRBR forbeholder seg retten til å sette anlegget i «avposisjon» (ikke overvåket) hvis det oppstår tekniske feil ved anlegget som ikke kan avstilles. I slike tilfeller varsler 110-sentralen/ NRBR kontaktperson så snart som mulig • Unødige alarmer blir fakturert etter gjeldende satser
 • • Det skal ved montering av mobilt vanntåkeanlegg i boliger med flere enheter med felles ytterdør, monteres Keysafe ved ytterdør. Samt egen Keysafe ved gjeldende leilighet. • I de bygg hvor det allerede er installert ordinært brannvarslingsanlegg med overføring til 110-sentralen, vil det allerede være nøkkel inn i bygget. Keysafe med nøkkel til leilighet med vanntåkeanlegg monteres i slike tilfeller kun utenfor gjeldende leilighet. • I boligsameier/borettslag må nøkler til leilighet fremskaffes ved tilkobling av vanntåkeanlegg. NRBR står ikke ansvarlig og kan ikke bli belastet for skade påført dører/vinduer ved en utrykning. • Det er eier av anleggets ansvar å påse at det til enhver tid er korrekte nøkler i Keysafe. Om låser byttes er det eier som har ansvar for å kontakte NRBR for bytte av innhold i keysafe. • Keysafe er eiers eiendom og ansvar. Det er imidlertid kun representanter fra NRBR som kan låse opp Keysafe. Dette innebærer at om det mobile vanntåkeanlegget flyttes, kan Keysafe også demonteres og flyttes. • Keysafe kan kun åpnes av NRBR.
 • • Det skal ved montering av mobilt vanntåkeanlegg i boliger med flere enheter med felles ytterdør, monteres Keysafe ved ytterdør. Samt egen Keysafe ved gjeldende leilighet. o Årsavgift faktureres to ganger pr. år etter gjeldende prisliste, se nrbr.no o Flytting, tilkoblingsavgift og andre endringer faktureres fortløpende pr. mobilt vanntåkeanlegg etter gjeldende prisliste o Prisene justeres årlig • Ved manglende innbetaling vil det bli sendt ut 1 purring og varsel om at alarmen settes i av-posisjon. «Av-posisjon» betyr at linjen ikke er overvåket. • Abonnementet kan sies opp av hver av partene med 3 måneders skriftlig varsel. I tillegg må egen oppsigelse sendes AddSecure AS • I de bygg hvor det allerede er installert ordinært brannvarslingsanlegg med overføring til 110-sentralen, vil det allerede være nøkkel inn i bygget. Keysafe med nøkkel til leilighet med vanntåkeanlegg monteres i slike tilfeller kun utenfor gjeldende leilighet. • I boligsameier/borettslag må nøkler til leilighet fremskaffes ved tilkobling av vanntåkeanlegg. NRBR står ikke ansvarlig og kan ikke bli belastet for skade påført dører/vinduer ved en utrykning. • Det er eier av anleggets ansvar å påse at det til enhver tid er korrekte nøkler i Keysafe. Om låser byttes er det eier som har ansvar for å kontakte NRBR for bytte av innhold i keysafe. • Keysafe er eiers eiendom og ansvar. Det er imidlertid kun representanter fra Nedre Romerike brann og redningsvesen som kan låse opp Keysafe. Dette innebærer at om det mobile vanntåkeanlegget flyttes, kan Keysafe også demonteres og flyttes. • Keysafe kan kun åpnes av NRBR.
 • For bygninger i kommunene Gjerdrum, Ullensaker, Nannestad, Hurdal, Eidsvoll og Nes, fyller du inn skjema som gjelder for Øvre Romerike
 • For eksempel Tullelia borettslag, privat enebolig osv.
 • Ved plassering av vanntåkeanlegg i boliger med flere enheter innenfor samme hoveddør skal Keysafe med hoveddørnøkkel monteres ved ytterdør. Nøkkel til leilighet med vanntåkeanlegget skal være plassert i egen Keysafe ved inngangsdør til leilighet.
 • Ved utløst vanntåkeanlegg varsler 110-sentralen nevnte vaktselskap. Dette for at vaktselskapet skal vite at brannvesenet kan utløse innbruddsalarmen ved innvendig kontroll av bygget.
 • Ved endring av telefonnummer på abonnent eller kontaktpersoner må dette, av sikkerhetsmessige grunner, meldes på våre hjemmesider www.nrbr.no under Skjema.
 • Før anlegget blir satt i drift:

  Representant for eier av anlegget skal møte brannvesenets representant ved idriftssettelse av vanntåkeanlegget Følgende vil bli sjekket og skal være på plass: • At plassering av Keysafe stemmer med bestilling. • At plassering av vanntåkeanlegget samsvarer med bestilling. • At branninstruks er tilstede (der dette forefinnes). • At kontroll og serviceavtaler er inngått for branntåkeanlegget • At overføringstest til 110 går som forutsatt • At eier har registrert minst tre personer med navn og telefonnummer som kan kontaktes ved behov Alarm idriftsettes IKKE før sjekkliste er godkjent.
 • Du vil motta en kopi av denne kontrakten på denne e-postadressen.
 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.