Søknad for brenning av bål/sankthansbål i Lørenskog, Lillestrøm, Nittedal og Rælingen

Fristen for å søke om sankthansbål i kommunene Rælingen, Lørenskog, Lillestrøm og Nittedal blir annonsert hver vår på NRBRs nettsider. I 2022 er fristen 3. juni. For andre typer bål må søknad være mottatt av brannvesenet senest to uker før brenningen skal finne sted.

Detaljer om de ulike reglene i våre kommuner kan du lese om her.

Dette skjemaet skal brukes for at NRBR behandler følgende søknader:

Sankthansbål i både innmark og utmark (ref. § 7, andre ledd i de lokale forskriftene)

Søknader om dispensasjon fra det generelle bålforbudet 15. april 15. september (ref. forskrift om brannforebygging § 3, tredje ledd, bokstav a)

OBS! Det er den enkelte kommune som skal behandle:

Søknader om etablering av helårs bålplasser som ikke er i skog og annen utmark (ref. § 7, tredje ledd i de lokale forskriftene)

Søknader om all annen åpen brenning (ref. § 7, første ledd i de lokale forskriftene), slik som BRÅTEBRENNING og BRENNING AV HAGEAVFALL. Denne type søknader må sendes til kommunens postmottak.

Skjema for

Tillatelse til brenning av bål/sankthansbål

Personvern

For å kunne sende inn skjemaet må du krysse av for at du er kjent med vår personvernerklæring og godtar denne. Du finner vår personvernerklæring ved å klikke her: NRBRs personvernerklaering. Ønsker du ikke å sende inn opplysningene via dette skjemaet, kan du ringe til oss på telefon 67 91 04 00 og be om å få det tilsendt på papir.

Type brenning det søkes/meldes om:

Fornavn og etternavn på søker:

Mobiltelefon til søker

Gateadresse til søker:

Mobilnummer til ansvarlig person under brenningen:

Dato og klokkeslett for brenningen:

Plass/adresse for brenning

Kommune der brenningen skal finne sted

Gårds- og bruksnr til eiendommen (kan innhentes fra eier)

Telefonnummer til eier

Tillatelse av brenning

· Avbrenningen av bålet må skje på en slik måte at det ikke er noen risiko for omgivelsene. · Fylte vannbøtter eller annet godkjent slokkemidler skal holdes i beredskap under avbrenningen. · Arrangøren er ansvarlig for eventuelle skader som avbrenningen av bålet måtte forårsake. · Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket. · Brannvesenet vil nekte avbrenning av bålet hvis værforholdene gjør det nødvendig. · Tillatelsen omfatter ikke avbrenning av avfall, plastprodukter og lignende. · Ved melding i lokalpresse og radio om stor skogbrannfare i regionen trekkes eventuell tillatelse til avbrenning av bål.

Tillatelse til brenning

Eventuelle kommentarer

E-post

Rull til toppen