Søknad for brenning av bål/sankthansbål i Lørenskog, Nittedal og Rælingen

Fristen for å søke om sankthansbål i kommunene Rælingen, Lørenskog og Nittedal blir annonsert hver vår på NRBRs nettsider. FRISTEN FOR 2024 ER FREDAG 24. MAI. For andre typer bål må søknad være mottatt av brannvesenet senest to uker før brenningen skal finne sted.

Detaljer om de ulike reglene i våre kommuner kan du lese om her.

Dette skjemaet skal brukes for at NRBR behandler følgende søknader:

  • Sankthansbål i både innmark og utmark (ref. § 7, andre ledd i de lokale forskriftene)
  • Søknader om dispensasjon fra det generelle bålforbudet 15. april 15. september (ref. forskrift om brannforebygging § 3, tredje ledd, bokstav a)

OBS! Det er den enkelte kommune som skal behandle:

  • Søknader om etablering av helårs bålplasser som ikke er i skog og annen utmark (ref. § 7, tredje ledd i de lokale forskriftene)
  • Søknader om all annen åpen brenning (ref. § 7, første ledd i de lokale forskriftene), slik som BRÅTEBRENNING og BRENNING AV HAGEAVFALL. Denne type søknader må sendes til kommunens postmottak.
Søknad for brenning av bål/sankthansbål i Lørenskog, Nittedal og Rælingen

Personvern

For å kunne sende inn skjemaet må du krysse av for at du er kjent med vår personvernerklæring og godtar denne. Du finner vår personvernerklæring ved å klikke her: NRBRs personvernerklaering. Ønsker du ikke å sende inn opplysningene via dette skjemaet, kan du ringe til oss på telefon 67 91 04 00 og be om å få det tilsendt på papir.

Type brenning det søkes/meldes om:

Fornavn og etternavn på søker:

Mobiltelefon til søker

Gateadresse til søker:

Mobilnummer til ansvarlig person under brenningen:

Dato og klokkeslett for brenningen:

Plass/adresse for brenning

Kommune der brenningen skal finne sted

Gårds- og bruksnr til eiendommen (kan innhentes fra eier)

Last opp et kartutsnitt av hvor på eiendommen bålet/brenningen skal plasseres.

Telefonnummer til eier

Tillatelse til brenning

· Avbrenningen av bålet må skje på en slik måte at det ikke er noen risiko for omgivelsene. · Fylte vannbøtter eller annet godkjent slokkemidler skal holdes i beredskap under avbrenningen. · Arrangøren er ansvarlig for eventuelle skader som avbrenningen av bålet måtte forårsake. · Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket. · Brannvesenet vil nekte avbrenning av bålet hvis værforholdene gjør det nødvendig. · Tillatelsen omfatter ikke avbrenning av avfall, plastprodukter og lignende. · Ved melding i lokalpresse og radio om stor skogbrannfare i regionen trekkes eventuell tillatelse til avbrenning av bål.

Tillatelse til brenning

Eventuelle kommentarer

E-post