Forbered besøk av feier / brannforebyggeren

Du får sms på mobilen cirka en uke før feieren / brannforebyggeren kommer. Her finner du en oversikt over hva du må gjøre før besøket.

Gratis varsel på mobilen fra feieren/ brannforebyggeren

I 2016 tok feierseksjonen i NRBR i bruk varsling per sms. Varslingen gjelder både feiing og boligtilsyn. SMS-varslingen koster ingenting for deg som mottaker. Der hvor vi ikke får treff på mobilnummer blir det sendt ut elektronisk brev.

Feil mottaker av sms eller ikke mottatt sms?

Det kan skje at feil mobilnummeret er registret på en bolig eller at ditt mobilnummer ikke er registrert. Vi kan dessverre ikke bytte ut/legge inn nummeret, men du kan selv gjøre endringer på www.servicevarsling.no (OBS ekstern lenke) under 'Sjekk min oppføring'. Her kan du også velge ikke å motta slike varsler. Men husk slik varsling fra kommunen, ikke bare gjelder feiing, men også andre meldinger som kommunen ønsker å formidle til sine innbyggere. Og alt gratis!

Slik forbereder du deg til besøk av feieren / brannforebyggeren

Huskeliste før feieren kommer:

 • si i fra til alle i boligen om at det vil bli feid
 • det må ikke fyres i ildstedene (ovn og peis) under feiingen
 • alle ovnsdører, luker og spjeld må være lukket for å unngå sotskade
 • sørg for at feie-/sotluker er tilgjengelige
 • legg frem stige. Da ser vi at varselet om vårt besøk er mottatt
 • sørg for at taksikringsutstyr er i forskriftsmessig stand (ved feiing fra tak)

Under besøket vil vi:

 • kontrollere taksikkerheten dersom feiingen utføres fra tak
 • feie skorsteinen
 • fjerne sot fra sotluke
 • gi generell brannverninformasjon (f.eks. plassering av røykvarslere og slokkeutstyr m.m.)
 • gi fyringsteknisk veiledning

 

Eiers ansvar

Etter at du har mottatt varsel om feiing, må sørge for at hele fyringsanlegget (det vil si peis, ildsted, parafinovn og liknende) er tilgjengelig for feiing, samt utstyrt og innrettet slik at det kan feies på tilfredsstillende måte. Dette innebærer at du skal legge frem godkjent stige og lukke igjen luker, spjeld og trekkventiler. Dessuten må du sørge for at ildstedet er lukket forsvarlig.

Taksikring

Taksikringsutstyr skal være typegodkjent og ha monteringsveiledning på norsk. Utstyret skal monteres som monteringsveiledningen beskriver.

 • Trinnet/takstigen skal være festet til bærekonstruksjon.
 • Feste kun rundt taklekter er ikke tillatt.
 • Trinnene skrus sammen til en sammenhengende stige.
 • Trinnene/takstige skal være på siden av pipen helt ned til takrenna.
 • Ved sideveis forflytning på tak skal det som hovedregel benyttes takbro. Se illustrasjon under. Inntil tre trinn plassert sideveis er tillatt.

Sklisikring eller stigesikring monteres som regel på eller ved takrennen. Den hindrer stigen å skli når løs stige brukes til atkomst til taket. På bygning der gesimshøyden er mer enn 5,0 m, skal det være montert stigefeste for at løs stige skal kunne brukes som atkomst. Det vil også være behov for stigesikring dersom stigen må plasseres i ulendt terreng.

Plattform

På skorsteiner som er høyere enn 1,2 m over taket må det være plattform eller feieluke.

Gangbru

Mellom to skorsteiner skal atkomst skje via takbro. Eventuelt kan det monteres egen takstige til hver skorstein.

Krav til eier/krav om taksikring

Du finner informasjon om kravene til taksikring her:

 • Veiledning til forskrift om brannforebygging versjon 1.0 av 28.12.2015 § 6
 • Arbeidsplassforskriften § 2-5 og § 6-5
 • Forskrift om utførelse av arbeid § 17-5
 • Interne retningslinjer om arbeid på tak

 

Har du spørsmål om feiing? Ta kontakt med feieren / brannforebyggeren i din kommune. Se under "Hvem svarer på hva" i menyen på toppen!