Forbud mot fyring med mineralolje

Fra 2020 er det forbudt å bruke mineralolje til oppvarming av bygninger. 

Det er forbudt å bruke mineralolje til oppvarming av bygninger, og du må ha gått over til fossilfri oljefyring hvis du skal benytte deg av denne varmeløsningen videre. Med mineralolje menes lett og tung fyringsolje, fyringsparafin og andre brensler av mineralsk opprinnelse som er flytende ved standard trykk og temperatur.

Om forbudet

Fra 1. januar 2020 er det ikke lenger tillatt å bruke mineralolje til oppvarming av boliger og bygg. Se "forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger (OBS ekstern lenke)". Forbudet gjelder for alle boliger og bygninger med enkelte unntak. Unntak gjelder blant annet fritidsboliger utenfor strømnettet og industribygninger. På nettsiden www.oljefri.no (OBS ekstern lenke) kan du som har olje- eller parafinfyring få tips og hjelp. Der er det også informasjon om økonomiske støtteordninger for de som ønsker å gå over til mer miljøvennlige alternativer.

Inntil forbudet trer i kraft

Tanker som permanent tas ut av bruk skal normalt tømmes, graves opp og leveres til godkjent mottak. Har du en tank som ikke er registrert skal den også registreres.

Om oljefyren

Det blir ikke forbudt å eie en oljefyr, parafinkamin eller, men du kan ikke lenger bruke mineralolje som brensel i den. 

Nedgravde oljetanker

Nedgravde oljetanker som ikke lenger er i bruk må fjernes. Les mer på ekstern side: Miljøverndepartementet fastsatte i 1997 forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensing fra nedgravde oljetanker, som senere ble inkludert som kapittel 1 i Forurensningsforskriften.

Tankeiers ansvar

Som grunneier står du ansvarlig for at oljetank på egen eiendom til enhver tid er i betryggende stand. Senest en måned før en oljetank graves ned, skal du gi skriftlig melding til kommunen om:

  • tankens størrelse
  • konstruksjon
  • korrosjonsbeskyttelse
  • alder
  • kartangivelse av hvor tanken ønskes lagt ned på eiendommen

Det skal utføres periodisk kontroll av oljetanken og kontrollhyppigheten avhenger av tanktype. Skriftlig dokumentasjon på at tanken er kontrollert og godkjent skal sendes til kommunen. Tanker som permanent tas ut av bruk skal normalt tømmes, graves opp og leveres til godkjent mottak. Melding om dette skal sendes kommunen.

Oljetanken betegnes som nedgravd når den ligger slik til at ikke hele tanken kan inspiseres utvendig.

Hvordan få kontrollert tanken?

Ta kontakt med oljeselskapet som fyller tanken. De kan gi deg informasjon om firmaer som utfører tilstandskontroll eller utskifting av tank. Du kan også søke i telefonkatalogen etter firmaer under oljevern eller farlig avfall.

Tilstandskontroller og rehabilitering av oljetank skal meldes til kommunen, som fører et register over nedgravde oljetanker.