Hjemling

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS vil gjennomføre tilsyn, samt vurdere behovet for feiing i din bolig.

Tilsynet vil vare i cirka 30 minutter.

Tilsynet vil omfatte:

  • Kontroll av fyringsanlegg, for eksempel peis, ovn, pipe
  • En faglig vurdering av hvor ofte det skal feies
  • Sjekke tilgjengeligheten til pipe og sotluke
  • Gi informasjon om rømningsveier, slokkeutstyr og røykvarslere
  • Gi informasjon om oppbevaring og bruk av brannfarlig væske og gass
  • Gi informasjon om generell brannsikkerhet i hjemmet

Dette er hjemlingen av feiing og tilsyn i NRBRs kommuner:

Tilsynet gjennomføres i medhold av lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 11, 1.ledd bokstav h, samt forskrift av 17. desember 2015 nr. 1710, om brannforebygging § 17.

Eiers plikt til kontroll og vedlikehold av fyringsanlegget fremkommer i nevnte forskrift om brannforebygging § 6.

Vi ber om at eier, eller representant for eier er til stede og sørger for at samtlige boenheter, ildsteder og skorsteiner er tilgjengelig. Om nødvendig må eier eller eiers representant varsle andre brukere.

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS