Veiledning til søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare

Virksomheter som ønsker å selge fyrverkeri i romjulen må hvert år søke om dette innen 1. mai. Tillatelse til salg og oppbevaring kan bare gis til den som anses skikket og skal gjelde handel fra et bestemt sted med ordinære åpningstider.

Du finner søknadsskjema om tillatelse til handel med pyroteknisk vare her.

I søknaden vil du bli bedt om å laste opp dokumenter i jpg- eller pdf-format. Du må derfor ha disse ferdig lagd og tilgjengelige på din pc før du begynner å fylle ut skjemaet. Dokumentene du blir bedt om å laste opp er:

 • Skisse over lagring og salg av pyroteknisk vare i din forretning, inkludert mål av avstander. Se eksempel på skisse her (pdf)
 • Risikovurdering av salg av pyroteknisk vare fra din forretning.
 • Handlingsplan ved salg av pyroteknisk vare fra din forretning. 
 • Rutiner ved retur av kjøpte varer. 
 • Kompetansebevisene til ansvarlig selger og eventuelle stedfortredere fra kurset til Norsk brannvernforening.

For alle søknader, også søknader som ikke blir godkjent, vil det bli sendt ut et gebyr. For godkjente salgssteder vil det i tillegg komme gebyr for eventuell tilsyn/kontroll. Årets satser finner du på skjemaet.

Under skriver vi råd til handel og oppbevaring av fyrverkeri. Oversikten er ikke uttømmende.

Krav i forbindelse med handel med fyrverkeri

Generelt

 • Container og salgssted skal være plassert som beskrevet i søknad.
 • Fyrverkeri må ikke oppbevares sammen med brannfarlig vare.
 • Lager til oppbevaring av fyrverkeri (innendørs og utendørs) må ha innbruddsalarm og kunne stå imot innbruddsforsøk i 10 minutter.
 • Dørene til oppbevaringssted må holdes lukket.
 • Fyrverkeri skal ikke oppbevares nærmere varmekilde enn 1 meter, og temperaturen i rommet må holdes jevn og ikke overstige 30 °C.
 • Godkjent slokkeutstyr må være på plass. Apparatet skal ha vært kontrollert det siste året.
 • Lager og salgssted må merkes med at røyking og bruk av ild er forbudt.
 • Det er ikke tillatt å overdra eller leie ut tillatelsen til andre.

Lagring innendørs:

 • Det kan her lagres inntil 100 kg NEI i branntrygt rom.

Lagring utendørs i container/kombicontainer

 • Det kan oppbevares inntil 250 kg NEI pr. container.
 • Containeren må være godkjent for oppbevaring av fyrverkeri
 • Plasseres som beskrevet i søknad

For avstandskrav for container og salgssted, se her (link, veiledning kap 9). Avstand til kjøretøy gjelder både parkerte kjøretøy, og kjøretøy i bevegelse.

Innendørs salgssted

Det kan lagres inntil 100 kg NEI i åpningstiden. Utenom åpningstid kan maksimum 10 kg NEI oppbevares på salgsstedet.

Utendørs salgssted

 • Det kan lagres inntil 100 kg NEI i åpningstiden på salgsstedet. Utenom åpningstid skal ikke fyrverkeri oppbevares på salgsstedet.
 • Ansvarshavende må være til stede utendørs.
 • Det skal fremkomme tydelig hvem som står for salget.
 • Plasseres som beskrevet i søknad.

Tilsyn fra brannvesenet

 • Brannvesenet fører tilsyn med virksomheter som selger fyrverkeri. Tilsynet omfatter blant annet kontroll av:
 • Utformingen av selve lagerrom eller containeren og salgsstedet, herunder også krav til slokkeutstyr
 • Om avstandskrav er overholdt
 • Om ansvarshavende/stedfortreder er den/de som fremgår av vedtaket og at vedkommende er til stede
 • Om de som selger fyrverkeri er over 18 år og har god kunnskap om salg av fyrverkeri
 • Om returordning er på plass
 • Merking av artikler og mengde fyrverkeri