USAR

Når redningspersonell rykker inn etter jordskjelv, ras og liknende hendelser, er det gjerne en USAR-gruppe med.

USAR står for urban search and rescue og er en definisjon på en urban redningsgruppe som skal søke og drive redning på en trygg måte i helt eller delvis kollapsede bygg, grøfter, installasjoner, ras og liknende.

NRBRs USAR-gruppe

I NRBR har vi siden 2017 hatt en egen USAR-gruppe. Per 2023 har vi 20 mannskaper som har kompetanse på USAR. Disse er fordelt på våre fire brigader. De er ikke på vakt samtidig til enhver tid, men kan kalles inn ved behov om de har fri. Vi vektlegger øvelser og erfaringsutveksling, og har bl.a. deltatt på et USAR-prosjekt i Romania med andre norske brannvesen, for å bidra til utveksling av ideer og erfaringer med internasjonale fagmiljøer, bl.a. INSARAG, som er den delen av FN som styrer de internasjonale innsatsgruppene.

NRBRs kompetanse går i hovedtrekk på:

  • Arbeid i høyden og urban tauredning
  • Tunge løft og flytt, skoling og sikring
  • Confined Space
  • Sammenraste bygg
  • Sikring og redning i grøft
  • Ras og skred

Sørumraset bakgrunn for opprettelsen av USAR

Det var etter et stort kvikkleireskred i Sørum i 2016, at NRBR så nødvendigheten av bedre kunnskap og riktig utstyr for slike hendelser. Her på Romerike er det mange og store forekomster av kvikkleire og det har tidligere gått flere kvikkleireskred i området. Bygninger kan også kollapse som følge av et kvikkleireskred. Det er derfor ikke uten grunn at beredskapen rundt slike hendelser styrkes. Men beredskap og forståelse for å takle sammenraste bygg, er også avgjørende hvis det skulle skje kollaps som følge av for eksempel store snømengder på tak eller uhell under anleggs- og byggeaktivitet. Vinteren 2018 opplevde vi at et lagerbygg raste sammen som et resultat av store snømengder på taket. Alle som jobbet der kom seg ut i tide. I februar 2019 ble utstyr og teknikk brukt til å få to kalver opp fra en fjøskjeller på Kløfta.

Kvikkleireraset i Gjerdrum i 2020

USAR var helt avgjørende i arbeidet med det store kvikkleireskredet i Ask i Gjerdrum romjulen 2020. Der var det fem USAR-team som samarbeidet i skredområdet: Disse kom fra NRBR, Bergen brannvesen, Trøndelag brann- og redningstjeneste og Oslo brann- og redningsetat. I den første fasen bisto også et svensk USAR-team. I tillegg var beredskapsenheten i Oslo universitetssykehus og hundetjenesten Viktor avgjørende USAR-ressurser. I skredområdet ble det lagt til rette for USAR-aksjonene ved at mannskaper fra flere brannvesen jobbet side om side med en rekke andre aktører. Dette var en forutsetning for redningsinnsatsen som pågikk i et meget krevende skredområde.