CBRNE - farlig stoff og farlig gods

Uhell med farlig stoff og farlig gods som transporteres på veier og jernbane, er også et område som vi i brannvesenet må være trent til å takle og ha riktig utstyr tilgjengelig.

CBRNE er en fellesbetegnelse som omfatter kjemiske stoffer (C), biologiske agens (B), radioaktive stoffer (R), nukleært materiale (N) og eksplosiver (E). Dette er stoffer med høyt farepotensiale som kan forårsake tap av liv og skade på helse, miljø materielle verdier og andre samfunnsinteresser. Hendelser med slike stoffer kan bli forårsaket av uhell ved en bedrift eller under transport, men det kan også være tilsiktede handlinger slik som terror.

Flere CBRNE-hendelser

Det er viktig for et brannvesen å ha kunnskap og utstyr for å takle en CBRNE-hendelse, slik som de reelle eksemplene trafikkulykke med lastebil som fraktet brennbar gass hvor det ble en gasslekkasje og utslipp av sterk etsende væske hos en bedrift. Lenger ned på siden kan du lese om da et radioaktivt uranbasert stoff ble funnet på et søppelmottak.

Våren 2024 var NRBR på tre uhell med med farlig stoff.

Fagansvarlig CBRNE

NRBR har flere fagansvarlige innen ulike områder, slik som CBRNE, skogbrann og høydemateriell. De fagansvarlige skal holde seg oppdatert på hva som er det nytt innenfor fagområdet, både på teknikk og utstyr.

Det er store geografiske forskjeller i Norge på hva et område har av industri, transport og lagring av CBRNE-stoffer. Fagansvarlig hos oss må holde seg oppdatert på hvilke spesielle CBRNE-utfordringer som ligger i vårt område i tillegg til de generelle som finnes i hele Norge. Fagansvarlige har ansvaret for å lage en øvelsesplan for opplæring av egne mannskaper på sitt fagområde gjennom praktiske øvelser og teoriundervisning.

KOAF2

NRBR har det meste av spesialutstyret til bruk på CBRNE-hendelser på Lørenskog brannstasjon, men alle brannstasjonene våre har utstyr for å håndtere en førsteinnsats med eventuelt skadde personer på en trygg måte. Mye av utstyret, slik som drakter og måleinstrumenter, er kjøpt inn og driftet i samarbeid med KOAF.

To typer beskyttelsesdrakter til CBRNE-hendelser: Splashdrakt og kjemikalieverndrakt
To typer beskyttelsesdrakter til CBRNE-hendelser: Splashdrakt og kjemikalieverndrakt

 

Beskyttelsesdrakter

Vi har to typer beskyttelsesdrakter som vi kan bruker ved CBRNE-hendelser:

  • Overtrekksdrakt såkalt splashdrakt. Dette er en drakt som vi bruker utenpå vanlig brannbekledning. En splashdrakt gir god beskyttelse mot de produktene og stoffene som vi beskrev ovenfor, men de gir ikke 100 % beskyttelse og er ikke gasstette. De er ment til bruk i en førsteinnsats ved en CBRNE-hendelse, enten ved en livreddende innsats eller for å stabilisere en situasjon til vi får frem annet utstyr. Vi har slike overtrekksdrakter på alle våre brannbiler i alle våre eierkommuner. Dette er viktig for at alle stasjoner skal kunne gjøre en trygg førsteinnsats ved en CBRNE-hendelse.
  • Heldekkende kjemikalieverndrakter gir 100 % beskyttelse mot kjemiske stoffer og gasser. Disse draktene befinner seg på vår «Akutt forurensningscontainer» som står på Lørenskog brannstasjon. I denne containeren har vi også mye annet utstyr, slik som tetteutstyr og pumper for å håndtere en CBRNE-hendelse. Ved en hendelse kjøres kjemikalieverndraktene fra Lørenskog til hendelsen, sammen med kjemikaliedykkere som har opplæring på å bruke disse draktene. De fleste som jobber som heltids-brannkonstabler i NRBR har opplæring som kjemikaliedykkere i tillegg til å være røykdykkere. Vi bruker kjemikalieverndrakter når vi må jobbe i direkte kontakt med et farlig stoff. Det kan være for å tette en lekkasje eller for å samle opp et stoff som har lekket ut.

Måleutstyr

NRBR har flere måleinstrumenter som vi bruker ved CBRNE-hendelser. Vi har blant annet måleinstrumenter som kan måle brennbare og giftige gasser.  Mange brennbare og giftige gasser er tyngre enn luft og kan samle seg langs bakken, i kummer eller kjellere. Da er det viktig å kunne måle om det er gass tilstede og i hvilken konsentrasjon for å bestemme hvordan vi skal løse oppgaven på en sikker måte.

Hovedinstrumentet vårt er Draeger X-am 5000. Dette instrumentet befinner seg på alle førsteutrutryningsbiler i NRBR. CBRNE-strategien vår - og de fleste andre brannvesen - er at første brannbil på skadestedet må kunne gjøre en livreddende innsats selv om det er farlige stoffer tilstede. Derfor er det viktig at alle som skal gjøre en førsteinnsats har tilgang på et måleinstrument. Draeger X-am 5000 er et multigassinstrument som kan måle opptil 5 gasser samtidig. Det kan måle brennbare gasser, giftige gasser og oksygeninnholdet i luften. Vi kan blant annet måle propan -  som finnes i de fleste husholdninger.

På Lørenskog brannstasjon har vi flere instrumenter, blant annet Draeger X-am 8000. Det er også et multigassinstrument som kan måle opptil 6 giftige og brennbare gasser samtidig. På dette instrumentet kan det også monteres en slange så vi enkelt kan måle om det er giftige eller brennbare gasser tilstede i for eksempel kummer eller siloer. Vi har også et eget instrument som kan måle klor og ammoniakk. Ammoniakk finnes i de fleste store kjøleanlegg og det er flere slike anlegg i NRBR sitt distrikt.

 

Hendelse på avfallsmottak

Vinteren 2021 ble vi tilkalt til ROAF på Berger for å assistere ved funn av et farlig stoff som de trodde var radioaktivt og giftig. Da vi kom frem hadde bedriften fulgt alle sine rutiner og området var stengt og evakuert. Vi målte doseraten på stoffet med Automess doseratemer. Vi målte helt inntil beholderne og fikk en økning i doserate i forhold til vanlig bakgrunnsstråling. Doseraten var veldig lav og helt ufarlig. Vi valgte derfor å åpne resten av avfallsmottaket for drift, men vi beholdt bygningen hvor stoffet befant seg stengt. Deretter kontaktet vi DSA (Direktoratet for strålevern og atomberedskap) for råd om hva vi skulle gjøre videre. Siden beholderne var intakte ble det besluttet å låse disse ned på et sikkert sted og oppfølging av DSA for videre behandling av stoffet. Vi kunne da åpne også denne bygningen for normal drift og avslutte aksjonen.

Bilder av  Automess doseratemer og to typer Draeger X-am
Måleinstrumenter: To bilder av Automess doseratemer brukt på en hendelse ved ROAF på Berger etter et funn av et farlig stoff som de trodde var radioaktivt og giftig. Deretter bilder av to typer Draeger X-am.

Brann- og eksplosjonsvernloven

I denne loven defineres brannvesenets oppgaver:

§ 11. Brannvesenets oppgaver

Brannvesenet skal:

a) gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, farer ved brann, brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og andre akutte ulykker

b) gjennomføre brannforebyggende tilsyn

c) gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig stoff og ved transport av farlig gods på veg og jernbane 

d) utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i krigs- og krisesituasjoner

e) være innsatsstyrke ved brann

f) være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse

g) etter anmodning yte innsats ved brann og ulykker i sjøområder innenfor eller utenfor den norske territorialgrensen

h) sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

Kommunen kan legge andre oppgaver til brannvesenet så langt dette ikke svekker brannvesenets gjennomføring av oppgavene i første ledd.

Departementet kan gi forskrifter om brannvesenets oppgaver.