Regler for bål på Nedre Romerike

Kan jeg brenne bål eller noe annet? Det er forskjellige regler i våre kommuner om bål og annen brenning.

Alle kommuner i Norge

Mellom 15. april til 15. september er det i alle kommuner forbud mot å gjøre opp ild og grill (inkludert engangsgrill, bålpanne, primus og stormkjøkken) i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Med skog og annen utmark menes alt unntatt innmark. Eksempler på innmark er gårdsplasser, hustomter, dyrket mark, engslått, kulturbeite og skogplantefelt og liknende. Det er likevel tillatt å gjøre dette uten tillatelse så lenge det åpenbart ikke kan medføre brann, for eksempel at det ligger snø på bakken eller at det har vært mye nedbør over lang tid. En regnskur vil ikke fjerne skogbrannfare. Vanligvis krever dette mye regn over flere dager. Se forskrift om brannforebygging § 3 .

Gassgriller og elektriske griller vil i de fleste tilfeller kunne brukes i egen hage med normalt vedlikehold, forsvarlig plassering og aktsom bruk. Dette gjelder ikke dersom hagen er i eller i nærheten av skog og annen utmark. Der gjelder et generelt forbud.

Husk at du alltid er ansvarlig når du tenner ild, uansett hvor du er og når det er.

Ved overtredelse av aktsomhetsplikten eller det generelle bålforbudet kan man straffes med bot eller fengsel.

I våre kommuner finnes det faste, helårs bålplasser som skal være er tilrettelagt og vedlikeholdt av kommunen eller annen ansvarlig. Forskrift om brannforebygging § 3 om aktsomhet gjelder også ved bruk av disse. Nedre Romerike brann- og redningsvesen opplyser ikke lenger om helårs bålplasser: kontakt kommunen om nærmere opplysninger.

Her finner du veiledning til forskrift om brannforebygging (lenke til ekstern side)

Lørenskog, Lillestrøm, Nittedal og Rælingen kommuner

I disse kommunene er hovedregelen at all utendørs brenning er forbudt. Dette gjelder for eksempel brenning av alle typer avfall, bålbrenning og sviing av halm, gress eller lyng. Men det er lov:

  • å grille, bruke utepeis og tenne mindre bål i forbindelse med matlaging, i hagen og annen innmark på privat grunn. Men det må ikke plage naboer og lignende. Du må bruke rent trevirke eller kull.
  • å bruke flyttbare grillinnretninger på samlingsplasser og fellesområder. Men du må rydde opp etter deg på en forsvarlig måte (for eksempel slokke bålet og fjerne søppel)
  • å bruke godkjente helårs bålplasser der kommunen har slike
  • å tenne kaffe- og turbål i eller i nærheten av skog og annen utmark utenom tiden 15. april til 15. september. Men du må sørge for at det åpenbart ikke kan føre til brann, ved at det for eksempel at det ligger snø på bakken, eller at det har vært mye nedbør over lang tid.
  • Dispensasjon fra forbudet kan du søke om her.  Unntatt Lillestrøm: Her søker du kommunen ved lokal forurensningsmyndighet om dispensasjon.
  • å brenne floghavre i forbindelse med landbruk og å brenne fremmede skadelige arter. Gi beskjed til brannvesenet på samme skjema som over. 
  • Sankthansbål må søkes om til brannvesenet på elektronisk skjema her. Unntatt Lillestrøm: Her søker du kommunen ved lokal forurensningsmyndighet om dispensasjon.

Bråte og brenning på innmark og i hage: Etter lokal forskrift er det ikke lov å brenne hageavfall, jf. lokale forskrifter § 4: «Åpen brenning er forbudt, med mindre annet følger av forskriften § 5. Dette inkluderer også bråtebrenning og annen brenning i forbindelse med landbruk, opprydning rundt fritidsboliger og private boliger». Men kommunenes ansvarlige for helse og miljø kan gi dispensasjon etter søknad. 

Gjelder det søknad om etablering av helårs bålplass, se den lokale forskriften som gjelder i den aktuelle kommunen. 

 

Gjerdrum kommune

I Gjerdrum kommune må det søkes om brenning av sankthansbål og om dispensasjon fra det generelle bålforbudet 15. april 15. september (ref. forskrift om brannforebygging § 3, tredje ledd, bokstav a). 

Du søker og melder om brenning i Gjerdrum kommune på eget skjema.

Det er lov til å foreta «bråtebrenning og brenning av små mengder tørt hageavfall utenfor tettbebygd strøk» såfremt det ikke medfører fare eller er til sjenanse for folk som bor eller ferdes i området, jf. lokal forskrift § 5. Det er varslingsplikt til brannvesenet ved bråtebrenning, jf. lokal forskrift § 5 bokstav b).

Den lokale forskriften sier at det er tillatt, når brenning ikke er til sjenanse for folk som bor eller ferdes i området, å brenne små mengder tørt hageavfall utenfor tettbebygd strøk og brenne halmstubber ute på jordet. Oppsamlet halmavfall vil anses som produksjonsavfall og skal leveres til godkjent anlegg i henhold til forurensningslovens § 32. Varslingsplikt til brannvesenet hvis halmbrenningen skjer i eller i nærheten av skogsmark i henhold til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn.

Les hele lokal forskrift for Gjerdrum (ekstern lenke)

 

Aurskog-Høland

Mellom 15. april til 15. september er det i Aurskog-Høland forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra brannvesenet. Med skog og annen utmark menes alt unntatt innmark. Eksempler på innmark er gårdsplasser, hustomter, dyrket mark, engslått, kulturbeite og skogplantefelt, samt liknende områder hvor allmenn ferdsel vil være til hinder. Det er likevel tillatt å gjøre dette uten tillatelse så lenge det åpenbart ikke kan medføre brann for eksempel at det ligger snø på bakken, eller at det har vært mye nedbør over lang tid.

Ønsker du å brenne noe som ikke er et kaffe- og turbål, som for eksempel bråtebrenning og brenning av hageavfall, må du kontakte forurensningsmyndigheten i kommunen. Det er forurensningsloven som gjelder for denne type brenning.

På kommunens hjemmeside kan du lese mer om åpen brenning og brenning av avfall i Aurskog-Høland kommune.

For dispensasjon fra det generelle bålforbudet 15. april til 15. september må du sende inn søknad til brannvesenet her.